Choď na obsah Choď na menu
 


Odmeny na MsÚ Senica II. (HLUCHÍ, SLEPÍ)

8. 8. 2009

Tak toto mi už hlava nebere!!! Na jednej strane musím smeknúť pred p. Cibulom za jeho socialne cítenie. Jeho preslov ma utvrdzuje v tom , že je to človek na správnom mieste. Ale na strane druhej? No že sa tých odmien nakoniec vzdali, to chápem, veď nemyslím že napríklad pán primátor je odkázaný na dáke odmeny. To teda určite nie.                                                         Ale že ten preslov p.Cibulu nepohol svedomím pánov poslancov, ktorí akoby boli hluchí, slepí alebo nežili medzi tými, ktorí ich volili a ktorí tie odmeny musia zacvakať z toho mála, z tých podpriemerných platov.     Ak je Senica na tom tak dobre že má na štedré odmeny, nech poslanci odhlasujú zrušenie poplatkov za parkovacie miesta.                                                      Som moc zvedavý, či by tak veľkoryso rozdávali odmeny keby to bolo z ich vlastých peňazí. Cheli vari za každú cenu dokázať vrchnosti ako sú oddaní? 

Veď  za svoju vykonávanú prácu sú veľmi dobre platení.  Len sa opýtajte občanov!  Naviac Senica spláca miliónové pôžičky a keď má na rozdávanie štedrých odmien, nech vypltia pôžičky. 

Argumenty, že odmeny sú za prácu naviac u mňa tiež neobstoja. Veď všetci do jedného sú tam preto, aby niečo kladné vykonali pre Senicu, aby ju zveladili, zlepšili život občanov. Tak nám to aspoň tvrdia pred voľbami!!!   A keď sú tam, zapálení pre tú správnu vec, určite nehľadia na dáku prácu naviac. Alebo je to tak že chcú byť len pri hrante ako ... a funkciu poslanca vykonávajú len pre finančný či osobný prospech?

Všimnite si prosím ako tvrdohlavo hlasovali za najvyššie odmeny. Tí teda majú socialne cítenie. K tím teda pôjdem na šibačku, keď sú tak  štedrí,  rozdavační,  bezohľadní,  necitliví, ... Ale šibať budem veľmo jemne, bo asi nemajú chrbtovej kosti.

 

 

 

zdroj: senica.sk

Návrh na určenie platu primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra a vyplatenie odmeny za II. polrok 2008 primátorovi, zástupcovi primátora a hlavnému kontrolórovi.

Odmeňovanie poslancov MsZ, členov komisií MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a MsHZ. Návrh vypracovala JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ, predkladá ho MsR, je vypracovaný písomne, všetkým poslancom bol vopred doručený, je založený v materiáloch MsZ.

RNDr. Parízek: Niektoré materiály máte aj na stoloch.

JUDr. Vrlová: Vážené poslankyne, vážení poslanci ako prvý predkladám návrh na určenie platu primátora na rok 2009. Plat primátora určuje zákon 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a určuje sa ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a koeficient, ktorý je určený týmto zákonom ako aj koeficientom, ktorý bol schválený v MsZ. Štatistický úrad SR určil priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve za minulý rok vo výške 723,03 € čo činí 21 782,-Sk. Na základe tohto súčinu vychádza plat primátora mesta na rok 2009 vo výške 2786 € mesačne. To je návrh, o ktorom by som chcela dať hlasovať. Má niekto iný, pozmeňujúci návrh?

Ing. Cibula: Dámy a páni, ja sa čudujem, že takýto materiál je aj v tejto dobe predložený na rokovanie, viaceré obce a mestá prijali v tejto oblasti zmrazenie platov, takisto ako poslanci NR SR prijali v tomto zmrazenie platov, myslel som si, že aj tuná vyjdeme z toho, keď som si robil malú analýzu aj z titulu čo sme na VÚC, len z titulu zmeny zákona o výške odpočítateľnej položky sa zníži príjem, čo som si ja rátal interne, do mesta okolo 16 mil. Sk, máme podlžnosti, sekeru, ktorú sme si zaviedli do školstva 4 mil. a to nehovorím o tom a v akom stave máme naše miestne komunikácie a cesty, takže to je prvá vec, že táto kríza dopadla na nás a tvrdo ešte dopadne, pretože ešte neviem to, čo to urobí, aký bude dopad príjmov z titulu zvýšenej nezamestnanosti. Dneska som počúval, Záhorie je oblasť s najväčšou nezamestnanosťou v regióne trnavského kraja, čiže mne sa zdá, že by sme, naozaj som myslel, že skôr vedenie príde s týmto iniciatívnym návrhom zmrazenia platov, čo sa týka pána primátora, zástupcu, u p. Pivolusku to nejde, pretože tam je to tesne na hrane zákona, takže za náš poslanecký klub v tomto smere navrhujem, aby sa tieto platy zmrazili, u p. primátora sa to dá dosiahnuť jednou jedinou cestou tým, že tam koeficient nebude 1,2 ale 1,11, zatiaľ k tejto časti, môj návrh je teda zmraziť platy a u primátora to dosiahnuť koeficientom 1,11.

JUDr. Vrlová: Koľko by to potom bolo eur, pretože aj u primátora tiež je na hrane 723,03 € x 3,21, to je zo zákona. Ing.

Cibula: Pri koeficiente 1,11 je to 77 611,-Sk čo je to isté ako mal minulý rok, preto hovorím o zmrazení platu.

JUDr. Vrlová: To je pozmeňujúci návrh od p. Cibulu, dávam o poslednom návrhu hlasovať, aby plat primátora ostal zmrazený na úrovni roku 2008.

H l a s o v a n i e : prítomných 21 poslancov, 4 za, 8 proti, 9 sa zdržalo hlasovania.

Ideme k pôvodnému návrhu na určenie platu primátora vo výške 2 786 €.

H l a s o v a n i e : prítomných 21 poslancov, 17 za, 4 sa zdržali hlasovania.

Druhý návrh je návrh na určenie platu zástupcu primátora, plat zástupcu primátora bol určený hneď po jeho zvolení vo výške 40 tis.Sk mesačne 15.marca 2007, odvtedy nebol upravovaný, MsR odporúča po uplynutí dvojročného obdobia zvýšiť plat zástupcu primátora na sumu 1660 € mesačne s účinnosťou od schválenie navrhovaného zvýšenia v MsZ ak nie je iný návrh, dávam hlasovať o tomto návrhu.

H l a s o v a n i e : prítomných 21 poslancov, 20 za, 1 sa zdržal.

Posledný návrh je návrh na určenie platu hlavného kontrolóra na rok 2009, tento návrh tiež vychádza zo zákona o obecnom zriadení, kde je striktne povedané ako sa určuje plat hlavného kontrolóra, tiež je to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci rok krát koeficient, ktorý je 2,24 pre mestá v rozpätí od 20 000 do 50 000 obyvateľov, na základe tohto súčinu vychádza plat hlavného kontrolóra na sumu vo výške 1620 € mesačne, ak nie je iný návrh, dám hlasovať.

H l a s o v a n i e : prítomných 21 poslancov, 21 za. Druhý materiál, ktorý predkladám tiež vyplýva zo zákona o obecnom zriadení na základe ktorého možno hlavnému kontrolórovi určiť odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie, za ktoré sa mu bude táto odmena vyplácať. Na základe tohto ustanovenia možno vyplatiť odmenu hlavnému kontrolórovi do výšky 2700,67 € a je to za obdobie za druhý polrok 2008, pokiaľ nie je iný návrh, dám o tomto hlasovať.

H l a s o v a n i e : prítomných 21 poslancov, 20 za, 1 sa zdržal. Ďalej predkladám návrh na vyplatenie odmeny za II. polrok 2008 Mgr. Petrovi Huttovi, zástupcovi primátora. MsR odporučila vyplatiť odmenu a primátor navrhuje vyplatiť odmenu za II. polrok 2008 vo výške 3000 €. -26- Ing.

Cibula: Opäť sa za náš klub vyjadrím tu tiež v rámci toho aká je situácia a aby sme si nerobili priam výsmech z občanov, ktorí majú problém finančne utiahnuť túto dobu a veľa ľudí, ktorí zostávajú nezamestnaní, veľa ľudí pracuje na 60%, sme sa dohodli, aby tieto odmeny neboli vo výške 50%, ale vo výške 30% u obidvoch, čiže mne to u p. zástupcu 30% z toho objemu vyšlo 2381 € a hneď predložím aj návrh na p. primátora 30% vo výške 4000 €.

JUDr. Vrlová: Posledný návrh na vyplatenie odmeny zástupcu primátora bol vo výške 2381 €, dám hlasovať.

H l a s o v a n i e : prítomných 21, 4 za, 8 proti, 9 sa zdržal. Návrh neprešiel, je tu pôvodný návrh, MsR navrhuje vyplatiť odmenu vo výške 3000 € zástupcovi primátora.

H l a s o v a n i e : prítomných 21, 18 za, 3 sa hlasovania zdržali.

Ďakujem a posledný návrh, ktorý predkladám je návrh na vyplatenie odmeny primátorovi mesta za II. polrok 2008 vo výške 6715,02 €, táto výška tiež vyplýva zo zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Bol tu predložený pozmeňujúci návrh p. Cibulom, to bol posledný návrh na vyplatenie odmeny vo výške 4000 €, dávam o tomto návrhu hlasovať.

H l a s o v a n i e : prítomných 21, 4 za, 12 proti, 5 sa zdržali. Návrh neprešiel, takže predkladám pôvodný návrh na vyplatenie odmeny primátora za II. polrok 2008 vo výške 6715,02 €, kto je za tento predložený návrh.

H l a s o v a n i e : prítomných 21, 18 za, 3 sa zdržali.

RNDr. Parízek: Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, pre mňa to bola skôr otázka pohľadu určitej dôvery voči mestu, voči vedeniu mesta, ja a p. zástupca si veľmi vážime váš postoj. Samozrejme tak ako ostatní vnímame veľmi citlivo čo sa deje v našej spoločnosti a akým spôsobom, tiež uvažujeme ako prispieť k určitej stabilizácii a pomoci ostatným, čiže vôbec sme nečakali na nejaké odporučenie nejakej inej politickej strany, alebo od p. Cibulu, ktorý má pocit, že je najviac sociálne cítiaci a my sme sa rozhodli s p. zástupcom, že celú výšku tej odmeny rozpočtovým opatrením tzn. celý ten balík, ktorý je vyčlenený presunieme a posunieme Pro regionu Svetluške na charitatívne účely, toto je naše stanovisko, naše rozhodnutie.

Mgr. Hutta: Môžem potvrdiť to, čo tu povedal p. primátor, absolútne súhlasím ako to prezentoval.

RNDr. Parízek: Ďakujem naozaj za všetky tie stanoviská. Čo sa týka zmrazenia platov, my sme, práve aj otázka, že sme nechceli, aby sa navyšovali koeficienty ani žiadne iné veci, sme takýmto spôsobom stabilizovali ten prvok a takto pristupujeme aj k ostatným veciam, potom aj zdokumentujeme aké opatrenia ako sme urobili, ako sme presunuli, aby to bolo dokladovateľné, že sme neurobili ten krok inak. Pristúpim k ďalšej časti a je to odmeňovanie poslancov, tzn. uvoľneného poslanca, členov MsZ, členov redakčnej rady, dneska sme tu mali správu uvoľneného poslanca na výkon verejnej funkcie Petra Sadloňa, ja by som takisto chcel predložiť určitý návrh na odmenu, Peter sa hlási.

Mgr. Sadloň: Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vzhľadom k tomu, že je situácia taká aká bola a vyvíja sa to tak, ako povedal p. primátor a p. zástupca, som bol v skutočnosti rozhodnutý ku koncu roku 2008, takisto sledujem tieto veci a určite nerobím výkon verejnej funkcie preto, aby som dostal odmenu, ale nedá mi, škoda, dnes som dostal zápisnicu z MsR neskoršie, že neodporúča predložiť správu, ja akceptujem všetky návrhy, ktoré MsZ prijme, ale bol by som rád, keby niektorí členovia MsR a MsZ hodnotili objektívne navyše vykonanú prácu tých, ktorých sa odmeny týkajú, pretože odmena za prácu navyše svojho pracovného zaradenia a nie podľa toho, či mi je niekto sympatický alebo nie, tiež by som bol rád, keby niektorí členovia MsR a MsZ pristupovali k schvaľovaniu odmien korektne bez zbytočných emócií a častokrát i neopodstatnených skutočností so znalosťou vecí pre všetkých, ktorých sa táto oblasť týkala. Myslím, že sa poznáme natoľko, ja nie som kontroverzný typ, ale posledné zastupiteľstvá vám poviem otvorene som bol rozhodnutý, že položím mandát, resp. požiadať MsZ, aby sa jasne vyjadrilo ak táto funkcia si myslí, že zaťažuje MsZ a MsÚ som ochotný s touto funkciou skončiť hocikedy, ovšem na druhej strane si myslím, že ten prínos, ktorý prišiel do mesta za posledné 2-3 roky, som poslancom tiež už nejaké funkčné obdobie, mám záujem, aby toto mesto prekvitalo, ale skutočne žiadam objektivitu. Ak v predchádzajúcom vystúpení ohľadom predaja, ku ktorému sa verím ešte vrátime, p. Masára a niektorí poslanci to zobrali ako urážku, tak ja som nikoho neurazil, ani som nechcel uraziť, len som povedal svoj názor, že si myslím, že možno pri tejto budove, ktorá sa predáva, hovorím nebolo 50-60% poslancov, ak sa mýlim, sťahujem naspäť, sa ospravedlňujem, ale to ako počúva človek, tak by som bol nerád, aby som ja mal byť tým človekom tuná, ktorý tu znáša nejaké rozpory, nikdy som tým nebol a rozhodne ani nemienim byť.

RNDr. Parízek: Ďakujem. Týmto považujem aj tento krok, že nebudeme rokovať o odmene pre p. Sadloňa, ale ja som tak ako som prezentoval na otvorení priemyselnej zóny Peter Sadloň, naozaj spolupráca s p. podpredsedom vlády je veľmi úzka a veľmi úspešná pre mesto Senica a odviedol naozaj obrovský kus práce. Tento materiál ďalší, ktorý máte hovorí o tom, že nejdeme upravovať, alebo zvyšovať odmeny pre poslancov, členov komisií, ale sú len upravené na celé eurá, aby sme nemali drobné časti, je to upravené na celé eurá, tzn. aj veliteľovi hasičského zboru, ZPOZ, všetky sú upravené na celé eurá od 1.1.2009.

Bolo prijaté u z n e s e n i e č. 16/09/AA s c h v a ľ u j e 1/ plat primátora na rok 2009 vo výške

2 786 € 2/ plat zástupcu primátora s účinnosťou od schválenia MsZ vo výške 1 660 € 3/ plat hlavného kontrolóra na rok 2009 vo výške 1 620 € 4/ odmenu primátora za II. polrok 2008 vo výške 6 715,02 € 5/ odmenu zástupcu primátora za II. polrok 2008 vo výške 3 000 € 6/ odmenu hl. kontrolóra za II. polrok 2008 vo výške 2 700,67 € 7/ odmeny poslancov MsZ, členov komisií MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, Mestských výborov a MsHZ podľa predloženého návrhu s účinnosťou od schválenia v MsZ 8/ odmeny členom ZPOZU pri MsÚ v Senici podľa predloženého návrhu s účinnosťou od schválenia v MsZ.

H l a s o v a n i e : prítomných 21 poslancov, 21 za.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

vedenie mesta

(Občan, 7. 10. 2009 23:10)

To tu mohol vládnúť aj Nyáry. Bolo by to lacnejšie. Škoda richtára z Čáčova.

Nenažranci

(tomaš, 26. 8. 2009 7:20)

90 percenz poslancov tam nemá čo robiť ani primátor. Každý poslanec má byť nestranný,aleoni svorne ťahajú za jeden koniec. Ale v neprospech občana.
Ale koho si zvolíme? Veď o ich kvalitách a korektnosti svečí aj účasť na volbách. Parízka volilo 2300 občanov? Z 23000-covej Senice? Ľudia ho už majú plné zuby. Nenažranci!

Cibula

(nabuduce mozno, 20. 8. 2009 21:57)

Vystupenie pana Cibulu bolo populisticke a ucelove. A ako vidim z prispevku, tak aj uspesne. Pocet jeho vystupeni sa zdesatnasobil potom, co TV Sen zacala vysielat z MsZ prenosy. Vsetci totiz vedeli, ze primator aj zastupca sa odmeny vzdaju v prospech socialneho projektu, len pan Cibula sa musel odprezentovat v televizii a pred volicmi. :/