Choď na obsah Choď na menu
 


Moje poznámky o pohybe majetku mesta Senica.

30. 1. 2010

prijaté na 20. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 12. novembra 2009.

1. Odpredaj novovytvorených pozemkov v zmysle GP č. 562/09 v celkovej výmere 1106 m2: p.č. 105/7 vo výmere 296 m2, p.č. 105/10 vo výmere 789 m2 a p.č. 105/11 vo výmere 21 m2, ktoré vznikli z pôvodných pozemkov p.č. 105/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1493 m2 a p.č. 105/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 210 m2 registra „C“ v k.ú. Senica žiadateľovi: Matej Krajčík, s.r.o., Dlhá 1424/47, Senica, IČO: 36267961 za cenu: 57 € / m2 (1.717,18 Sk/m2). 2. Odpredaj majetku špecifikovaného v bode 1. podľa § 9a ods. 8 písmeno b) zákona č. 138/91 Zb. ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. Zároveň poveruje primátora v prípade schválenia odpredaja k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy.

schvaľuje     1. Spôsob odpredaja budovy – ubytovne súp. č. 1514 postavenej na pozemku p.č. 1661/76 a pozemkov p.č. 1661/76 o výmere 1.036 m2 zastavaná plocha, p.č. 1661/65 o výmere 2.277 m2 zastavaná plocha „C“ register k.ú. Senica spolu o výmere 3.313 m2 formou obchodnej verejnej súťaže podľa zákona č. 138/91 Zb.  266.175,45 € b účel využitia objektu musí byť v súlade s územným plánom mesta

  
prijaté na 19. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 1. októbra 2009

a/ Odpredaj budovy reštauračného zariadenia Malina súp. č. 708 a pozemku p.č. 152/6 „C“ register k.ú. Senica, vedenom na LV č. 3353 ako zastavaná plocha o výmere 570 m2 spoločnosti: STOMA Senica, a.s. Hviezdoslavova 477 Senica, IČO: 36273074 za cenu 199.163,-€ (5.999.984,54 Sk) b/ Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e, spôsobom hodným osobitného zreteľa, lebo nadobúdateľ majetku je STOMA Senica a.s., ktorej jediným zakladateľom je Mesto Senica. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy.

 

Odpredaj budovy Tescobarák súp. č. 1520 postavenej na pozemku p.č. 1661/67 a pozemku p.č. 1661/67 „C“ register k.ú. Senica s výmerou 556 m2 a budovy Tescobarák súp. č. 1521 postavenej na pozemku p.č. 1661/68 a pozemku p.č. 1661/68 „C“ register k.ú. Senica s výmerou 579 m2. 2. s c h v a ľ u j e Spôsob odpredaja v zmysle zákona č. 138/1991 v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e, ako prípad hodný osobitného zreteľa s prihliadnutím na prenájom a investované finančné prostriedky do objektov žiadateľom: Emil Cigánek, Kunov 192, Senica, nar. 20.1.1969 a manž. Miriam Cigánková, rod. Gachová, Kunov 192, Senica, nar. 27.8.1973 za cenu znaleckých posudkov t.j. 39.600,-€ (1.192.989.60 Sk) navýšených o cenu znaleckého posudku. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy

 

Dlhodobý prenájom nebytových priestorov v objekte Hala Kolónia, Kolónia 542, 905 01 Senica, postavenom na pozemku p.č. 3275/3 „C“ register k.ú. Senica v trvaní maximálne 15 rokov. Postupovanie pri prenájme bude určené podľa zákona č. 138/1991 v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9. 1. Zrušenie uznesenia č. 6/03/O týkajúce sa odpredaja častí pozemkov p.č. 2576 a 2445 s výmerou cca 240 m2 „C“ register k.ú. Senica v zmysle GP č. 3/02004 sú to pozemky p.č. 2576/2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /9. 2. Odpredaj pozemkov „C“ registra k.ú. Senica, ktoré sú zastavané stavbou žiadateľom uvedených v prílohe č. 1 za cenu 8,30 €/m2 (250,04 Sk/m2). Odpredaj je realizovaný v zmysle zákona č. 138/1991 v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 8 písm. b, ako pozemok zastavaný stavbou.

 

 18. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 3. septembra 2009

 

s c h v a ľ u j e odpredaj častí pozemkov p.č. 223/13 a 224/1 „C“ register k.ú. Kunov podľa § 9a ods. 8 písmeno e zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí žiadateľom: 1/ Marián Hercegh a manželka Jana rod. Malíková, Robotnícka 58/21 Senica s výmerou cca 100 m2 2/ Juraj Juriga a manželka Zuzana, rod. Soblová, Šajdíkove Humence 195 s výmerou cca 100 m2 3/ Andrej Hrazdil a manželka Tatiana, rod. Fekiačová, Kalinčiakova 299/24, Senica s výmerou cca 100 m2 4/ Ján Štefek a manželka Tatiana, rod. Macková, S. Jurkoviča 1208/58, Senica s výmerou cca 100 m2 za cenu: 10 €/m2 (301,26 Sk/m2). Presnú výmeru a čísla parciel určí GP. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy

 

 

s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena „in rem“ po vykonaní porealizačného zamerania stavby na -25- pozemkoch p.č. 3472/40, 3565/61, 3565/69, 3565/70, 3565/373, 3565/374 „C“ register k.ú. Senica v prospech: ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť: a/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických stavieb a zariadení a ich odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi, mechanizmami za tým účelom budúcim oprávneným a ním povereným osobám b/ prechod, prejazd, vstup a vjazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným a ním poverenými osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti c/ akékoľvek obmedzenia vyplývajúce zo zákona o energetike, vrátane obmedzení podľa § 10 a povinnosti strpieť ochranné pásmo elektroenergetických zariadení a stavieb podľa § 36 zákona o energetike. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne. Presné trasy uloženia a čísla pozemkov určí porealizačný geometrický plán. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu zmlúv o zriadení vecného bremena. H l a s o v a n i e : prítomných 22 poslancov, 22 za

 

 

prijaté na 17. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 18. júna 2009.

H/ s c h v a ľ u j e Odpredaj časti pozemku p.č. 2147/2 „E“ register k.ú. Senica s výmerou cca 30.000 m2 a p.č. 34208/6 s výmerou 12.103 m2 spoločnosti Technické služby Senica a.s., Železničná 465, Senica,IČO: 36228443 za cenu: 3,31 €/m2.

 J/ s c h v a ľ u j e Vloženie nepeňažného vkladu do Rekreačných služieb mesta Senica spol. s r.o., Tehelná 1152,Senica, IČO: 44525371 a to:1. Nehnuteľný majetok: pozemky v areáli na Tehelnej ulici p.č. 2609/1, 2609/2, 2609/36, /37, /38,/39, /40, /41, /44, 2612/1 „C“ register k.ú. Senica s celkovou výmerou 7.642 m2 a stavby:……….. Navýšenie základného imania bude činiť 500.000 €.

 1. s c h v a ľ u j e a/ Prijatie termínovaného úveru od Dexia banky Slovensko, a.s. s dobou splatnosti max. 15 rokov vo výške 1.203.419 € (36.254.200 Sk) na krytie kapitálových výdavkov a výdavkov finančných operácií mesta s ručením za tento úver formou bianko zmenky…………

c/ Zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský podnik služieb, s. r.o. Senica (v ktorej je jediný spoločník mesto ) peňažným vkladom mesta Senica vo výške 419.000 € (12.622.794 Sk)

1. s c h v a ľ u j e Predĺženie platnosti „Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 44/019/06“ od DEXIA banky, a.s. vo výške 331.940 € na vykrytie nesúladu vo finančných tokoch – prevádzkový úver – s dobou splatnosti 1 rok a ručenie za tento úver formou bianco zmenky.

 ??? AC/ s c h v a ľ u j e Zmenu uznesenia č. 12/08/Y v bode 3: schvaľuje odpredaj pozemku s výmerou cca 9.100 m2, ktorý vytvorí GP z týchto častí parciel „C“ registra k.ú. Senica – p.č. 3472/57, 3472/43, 3472/58 a„E“ registra k.ú. Senica p.č. 392 a po odkúpení do vlastníctva mesta aj časť pozemku p.č. 3472/41spoločnosti:FREE OPERA I. s.r.o., Panenská 33, 811 03 Bratislava, IČO: 44260440 za cenu:11,6179 €/m2 (350,00 Sk/m2).                                                    Poz: Free Operal ,Humoli Libič                          

 AD/ s c h v a ľ u j e Odpredaj časti pozemku p.č. 3565/288 „C“ register k.ú. Senica, v zmysle GP č. 240-241-330- 2008 je to novovytvorená parcela č. 3565/376 s výmerou 375 m2 spoločnosti: RONCOR a.s., Moravské Lieskové 26, 916 42, IČO: 36323608 za cenu:35 €/m2 (1.054,41 Sk/m2).

 AE/ s c h v a ľ u j e Zmenu uznesenia č. 6/07/O z pôvodne:Odpredaj časti pozemku p.č. 1580/2 „E“ register (v zmysle GP č. 571/05 sú to časti pozemkov p.č. 1665/5 a 1665/7) k.ú. Senica s výmerou cca 46.000 m2 spoločnosti BAU-RENT spol. s r.o., Malé Pálenisko 11, 821 09 Bratislava, IČO: 35834625 za cenu 250,-Sk/m2. na:Odpredaj časti pozemku p.č. 1580/2 „E“ register (v zmysle GP č. 571/05 sú to časti pozemkov p.č. 1665/5 a 1665/7) k.ú. Senica s výmerou cca 46.000 m2 spoločnosti STAR CENTRUM a.s., Miletičova 7b, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 35855410 za cenu: 8,2984 € (250,-Sk/m2).

 AG/ s c h v a ľ u j e Odpredaj pozemku p.č. 26/2 s výmerou 699 m2 „C“ register k.ú. Senica spoločnosti: OTO GAŽA maloobchod a veľkoobchod, Hurbanova 508, Senica, IČO: 11838612 za cenu: 50 €/m2 (1.506,30 Sk/m2).

!!!!AK/ s c h v a ľ u j e Odpredaj častí pozemkov: 1/ p.č. 990/1 „C“ register k.ú. Senica, v zmysle GP č. 2/2009 je to diel č. 4 s výmerou 157 m2 2/ p.č. 1455/1 „C“ register k.ú. Senica, v zmysle GP č. 2/2009 je to diel č. 7 s výmerou 283 m2,spolu s výmerou 440 m2 spoločnosti: SYNTHESIS s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61 A, Senica, IČO: 34147012 za cenu 16,60 €/ m2 (500,09 Sk/m2). Kúpno-predajnú zmluvu uzatvoriť až po kolaudácii.                                             Poz. spojit. Italgr.

 prijaté na 16. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 2. apríla 2009. L/ s c h v a ľ u j e uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 12.2.2009 s dobou trvania nájmu na 15 rokov do 31.3.2024 so spoločnosťou J& R partners 2, s.r.o., Hviezdoslavova

 1585/1A, Senica, IČO: 43941346 na časť pozemku p.č. 30/1 ,,E“ register k.ú. Senica s výmerou 945 m2 ( evidenčná parcela č. 641 ,,C“ register ) a časť pozemku p.č. 642/1 ,,C“ register k.ú. Senica s výmerou 735 m2 za cenu 1 € / m2 / rok s podmienkou, že prenajímateľ zrealizuje terénne úpravy v súlade s ideovým zámerom riešenia projektu „ Nové Námestie“. Poz: BRANČ:?

M/ s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 690/1 ,,C “ register k.ú. Senica s výmerou cca 70 m2 žiadateľovi: Peter Krupčík, L. Novomeského 1349/104, Senica, IČO: 34475826 za cenu: 40 € / m2 ( 1.205,04 Sk / m2 )

 !!!!! 1/ s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v súlade s VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Organizácie a názvy projektov: Schválená suma MsZ: a) PRO Region, n.o. – Pomôžme Svetluške na ceste do budúcnosti 6 500 €*

b) Tanečná skupina Scream Senica – Majstrovstvá Slovenska v tancoch 6 500 € *

 prijaté na 15. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 12. februára 2009

U/ s ch v a ľ u j e 1. odredaj budovy súp.č.1512 postavenej na pozemku p.č. 1661/2 ,,C” register k.ú. Senica za cenu4.357,40 € ( 131.271,03 Sk ), oplotenie v dĺžke 26 bm za cenu 482 € ( 14.520,73 Sk ) 2. odpredaj pozemku p.č. 1661/2 ,,C” register k.ú. Senica s výmerou 36 m2 a časť pozemku p.č.1661/13 ,,C” register k.ú. Senica s výmerou cca 140 m2 , spolu s výmerou cca 176 m 2 spoločnosti:Devis s.r.o., V.P. Tótha 30, Senica, IČO: 36 243 132 za cenu:a) 10 € / m2 ( 301,26 Sk / m2 )     Poz: Demo

 V/ s ch v a ľ u j e A.) zriadenie záložného práva na: 1) budovu Hala Kolónia súp.č.542 na pozemku p.č. 3275/3 ,,C“ register k.ú. Senica 2) pozemok p.č. 3275/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4736 m2 3) administratívnu budovu Mestského úradu súp.č. 1408 na pozemku p.č. 26/8 ,,C“ register k.ú. Senica 4) pozemok p.č. 26/8 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1030m2 5) pozemok p.č. 26/8 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5493 m 2 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava. Záložné právo sa zriaďuje na hodnotu 4.314.975 € ( 129.992.937 ,- Sk ) pre zabezpečenie úveru v sume 2.876.650 € ( 86.661.958,- Sk ), poskytnutého pre výstavbu stavby ,, 2 nájomné bytové domy v Senici ( 2x 48 b.j. )“.

 prijaté na 14. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 11. decembra 2008.

 2. s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemkov „E“ registra k.ú. Senica: časť p.č. 400 a 401 v podiele 23/24 s celkovou výmerou 3427 m2 zapísané na LV č. 7893, p.č. 402 s výmerou 3446 m2 zapísaný na LV č. 4766, p.č. 403 s výmerou 7582 m2 zapísaný na LV č. 3456, p.č. 404 s výmerou 11546 m2 zapísaný na LV č. 3616, p.č. 408 s výmerou 2453 m2 zapísaný na LV č. 4823, p.č. 3472/41 s výmerou 4293 m2 zapísaný v „C“ reg. k.ú. Senica na LV č. 3385 spolu s výmerou 32 604 m2 od vlastníkov, prípadne dedičov za cenu: 300,-Sk/m2 (9,9582 €/m2)

N/ s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku p.č. 14105/70 „C“ register k.ú. Senica s výmerou 4014 m2 spoločnosti: DAMM TRADE spol. s r.o., Hviezdoslavova 315, Senica, IČO: 36 245 844 za cenu: 300,-Sk/m2 (9,9582 €/m2)                Poz: Ing. Dezider Džačovský

O/ s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 105/1 „C“ register k.ú. Senica s výmerou cca 140 m2 a pozemku p.č.105/3 s výmerou 342 m2 spoločnosti: Bohuš Šesták – VEĽKOSKLAD, Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta, IČO: 30109809 za cenu: 1 800,-Sk/m2 (59,7491 €/m2)

 T/ s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov „E“ registra p.č. 1097 vo vlastníctve Mesta Senica 1/1 s výmerou 3457 m2, p.č. 1090 podiel Mesta Senica 4/8 s výmerou 1686 m2, p.č. 1094 podiel Mesta Senica ½ s výmerou 4087,5 m2, spolu s výmerou 9230,5 m2 spoločnosti: INTER V SPEDITION, Viera Ružičková, J. Mudrocha 1353/30, Senica, IČO: 33520071 za cenu: 100,-Sk/m2 (3,3193 €/m2)

 V/ s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 1667/1 „C“ register k.ú. Senica s výmerou     cca 5 800 m2 spoločnosti:TECHNOIMES s.r.o., ul. Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 270 024 za cenu: 300,-Sk/m2 (9,9582 €/m2)

W/ s c h v a ľ u j e 1. odpredaj častí pozemkov p.č. 3574/3, 3574/4, 3577/1 „C“ register, p.č. 240/2 „E“ register k.ú.Senica v zmysle GP č. 240-241-166-2007 diel č. 1, 3, 5, 4, 6, 9 s výmerou 254 m2 a z pozemku p.č. 3577/1 časť Amfiteátra – pod budovou s výmerou cca 280 m2, spolu s výmerou cca 534 m2 žiadateľom: Ing. Roman Masár, Blagoevova 14, 851 04 Bratislava a Bc. Viera Masárová, rod.Šinkovicová, Slepá 7, 811 01 Bratislava za cenu: 1200,-Sk/m2 (39,8327 €/m2)                                                                                                                    s podmienkoupozemok odpredať až po skolaudovaní stavby. 2. odpredaj budovy na pozemku p.č. 3577/1 „C“ register k.ú. Senica a oplotenia a ostatných súčastí objektu za cenu: 600 000,-Sk (19.916,351 €/m2) plus cena za vypracovanie znaleckého posudku.

 prijaté na 13. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 30. októbra 2008.

1. s c h v a ľ u j e odpredaj obchodného podielu mesta Senica vo výške 34 % z celkového základného imania v spoločnosti Službyt, spol. s.r.o. Senica spoločnosti COMERON SPS, spol. s r.o., Hviezdna 2, 821 06 Bratislava, IČO 35847808 za cenu: 20 mil. Sk. 

R/ s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 1661/1 „C“ register k.ú. Senica, v zmysle GP č. 558/05 je to novovytvorená p.č. 1661/186 s výmerou 1 693 m2 za cenu 300,-Sk/m2, umývaciu rampu za 10 319,-Sk a spevnené plochy s výmerou 258 m2 za cenu 11 912,-Sk žiadateľovi: Ľubomír Mráz,L. Novomeského 1216/78, Senica.

 V/ s c h v a ľ u j e 1. odkúpenie častí pozemkov: v zmysle GP č. 536/08 p.č. 256/5 diely 1, 2, 3 s výmerou spolu 585 m2, p.č. 256/6 diely 4, 5 s výmerou spolu 1521 m2, p.č. 257 diel 6 s výmerou 97 m2, p.č. 261 diel 7 s výmerou 129 m2, p.č.573 diel 10 s výmerou 9 m2, p.č. 889 diel 11, 12 s výmerou spolu 2948 m2, p.č. 890 diely 13, 14s výmerou spolu 8 m2 „E“ register k.ú. Senica a p.č. 3786/13 diel 17 s výmerou 178 m2, p.č.3787/20 diel 20 s výmerou 4469 m2 „C“ register k.ú. Senica v zmysle GP č. 541/08 p.č. 1554 diely 2, 4 s výmerou spolu 901 m2, p.č. 1565/2 diel 6 s výmerou 46 m2, p.č. 1566/1 diel 7 s výmerou 217 m2 „E“ register k.ú. Kunov, spolu s výmerou 11 108 m2 od vlastníkov pozemkov, prípadne ich dedičov za cenu: 301,26 Sk/m2. 2. odkúpenie častí pozemkov pod kruhovým objazdom v zmysle GP od vlastníkov, prípadne ich dedičov za cenu: 301,26 Sk/m2.

 ???? AA/ s c h v a ľ u j e zámenu pozemkov: - časť parcely č. 140/2 „C“ register k.ú. Senica s výmerou cca 105 m2 - časť parcely č. 140/16 „C“ register k.ú. Senica s výmerou cca 47 m2 - v zmysle GP č. 572/07 parcela č. 118/11 „C“ register k.ú. Senica s výmerou 13 m2, spolu s výmerou cca 169 m2 vo vlastníctve Mesta Senica, Štefánikova 1408/56, IČO: 00309974 za pozemky: - časť parcely č. 142/1 „C“ register k.ú. Senica s výmerou cca 98 m2

 ???   - parcela č. 342/2 „E“ register k.ú. Senica s výmerou 7 m2 - parcela č. 343/2 „E“ register k.ú. Senica s výmerou 60 m2, spolu s výmerou cca 165 m2 vo vlastníctve spoločnosti Seninvest, a.s., Štefánikova 1435, Senica, IČO: 36683655.                                                                    Poz: Krahulec Danada Závodský (LOMBARD, LISTER)

AB/ s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku p.č. 399 „E“ register k.ú. Senica s výmerou 3 129 m2 od vlastníkov: 1/ Pavol Misál, Jánošíkova 435/17, 031 01 Liptovský Mikuláš 1 2/ Ing. Ivan Gaša, Hollého 751/14, 905 01 Senica 3/ Helena Misálová, rod. Hyžová, Rovenská 678/22, 905 01 Senica, prípadne ich dedičov za cenu: 300,-Sk/m2

 AC/ s c h v a ľ u j e odkúpenie podielov na pozemku p.č. 409 „E“ register k.ú. Senica od vlastníkov: Ján Bošák, Prietržka 146, podiel 3/112, čo predstavuje 168 m2 Ľuboš Bošák, Hviezdoslavova 470/48, Senica, podiel 3/112, čo predstavuje 168 m2 Oľga Hakáčová, rod. Bošáková, Stromová 1064/4, Senica, podiel 3/112, čo predstavuje 168 m2 za cenu: 300,-Sk/m2.

 AG/ s c h v a ľ u j e 1. odpredaj plynovej prípojky vysokotlakového plynovodu a prípojky stredotlakového plynovodu,technologickej a stavenej časti regulačnej stanice plynu, elektro prípojky „NN“ v Priemyselnej zóne spoločnosti: SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739za cenu: 12.489.186,90 Sk. 2. odpredaj pozemkov p.č. 14105/88, 14105/89, 14105/94, 14105/95 „C“ register k.ú. Senica s celkovou výmerou 142 m2 za cenu: 300,-Sk/m2.

 prijaté na 12. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 4. septembra 2008.

 ???  2. s c h v a ľ u j e odpredaj obchodného podielu mesta Senica vo výške 34% z celkového základného imania spoločnosti Službyt, spol. s r.o. Senica spoločnosti COMERON SPS, spol. s r.o., Hviezdna 2,821 06 Bratislava, IČO 35847808.

 ???  P/ s c h v a ľ u j e uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť budovy súp. č. 65 na pozemku p.č. 2 k.ú. Kunov vo výmere 58 m2 a na pozemky, prípadne časti pozemkov p.č. 1/1 a p.č. 3 k.ú. Kunov podľa záujmu žiadateľa, medzi Mestom Senica a PRO REGIONOM n.o. v prospech Domova sociálnych služieb Svetluška na 20 rokov za cenu 1000,-Sk ročne s podmienkou vymedzenia prenájmu časti parc. č. 1/1 po rokovaní MsV č. 8 o využívaní verejného priestranstva.

 1. b e r i e n a v e d o m i e zámer „Projektu výstavby Centra sociálnej pomoci“ Senica žiadateľa FREE OPERA I, s.r.o. Bratislava, IČO 44260440. Poz: Naser Humoli

 prijaté na 11. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 5. júna 2008

 I/ s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 1667/1 „C“ register k.ú. Senica o výmere cca 730 m2 žiadateľom:Štefan Šeliga a manželka Elena, rod. Gáliková bytom Jabloňová 1277, Senica za cenu:500,-Sk/m2.

 L/ s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 2330 „E“ register k.ú. Senica o výmere cca 400 m2 žiadateľovi: Ing. Juraj Šedivý, Drieňová 11, 821 02 Bratislava za cenu: 300,-Sk/m2. Poz: nesedí mi č. parcely?

 R/ s c h v a ľ u j e a/ odovzdanie hnuteľného majetku – tepelno-technologické zariadenie na prípravu TÚV v obstarávacej sume 826.658,-Sk do správy: Základná škola, V.P. Tótha 32/7, Senica IČO: 34 028 218.

 b/ odovzdanie hnuteľného majetku – tepelno-technologické zariadenie na prípravu TÚV v obstarávacej sume 623.830,10 Sk do správy: Základná škola, J. Mudrocha 1343/19, Senica, IČO: 34 028 200.

* W/ s c h v a ľ u j e 1. Návrh na prijatie úveru vo výške 15 mil. Sk so splatnosťou maximálne 5 rokov od DEXIA banky Slovensko, a.s. na výkup pozemkov a výstavbu a rekonštrukcie parkovísk s ručením za tento úver formou bianco zmenky…..

 ???  2. s c h v a ľ u j e a/ založenie akciovej spoločnosti: Nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., pričom podiel města Senica na základnom imaní je 6%*

 b/ peňažný vklad do akciovej spoločnosti na splatenie základného imania vo výške 60 000,-Sk c/ zakladateľskú listinu a stanovy Nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. d/ za člena predstavenstva akciovej spoločnosti RNDr. Ľubomíra Parízka, primátora mesta, trvale bytom Rovenská 687/40, 905 01 Senica.

 prijaté na 10. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 10. apríla 2008.

??? N/ s c h v a ľ u j e Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 20 nad 100.000,-Sk: - OZ Záhorácke divadlo 264 000,- Sk - Senická divadelná horúčka - RECO, s.r.o. – Ján Náhlik – monografia 200 000,- Sk - PRO Region, n.o.- Svetluška svieti všetkým na cestu 400 000,- Sk - Volejbal klub Senica, s.r.o. 300 000,- Sk - Tenisový klub Senica Tenisová príprava mládeže 200 000,- Sk

 ???   P/ 1. sťahuje z rokovania návrh Odpredaj pozemkov p.č. 34208/1, /2, /5, /6 „C“ register k.ú. Senica, časť pozemkov p.č 2147/2, 2148/3, 2558 „E“ register k.ú. Senica a časť pozemku p.č 34218/7 „C“ register k.ú. Senica o celkovej výmere 14 ha spoločnosti: Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, Senica, IČO: 36228443 za cenu: a/ 50,-Sk/m2 b/ inú cenu

* R/ s c h v a ľ u j e Zmenu uznesenia č. 9/08/T z pôvodne: odkúpenie časti pozemku p.č. 1582 „E“ register k.ú. Senica o výmere cca 35 600 m2 od vlastníka: JUDr. Jaroslav Mráz, Šustekova 14, 851 04 Bratislava za cenu: 250,-Sk/m2. Presnú výmeru a čísla parciel určí GP. na:odkúpenie časti pozemku p.č. 1582 „E“ register k.ú. Senica v zmysle GP č. 522/08 sú to novovytvorené parcely č. 14110/6, 14110/10, 14110/15, 14110/45, 14110/44, 14110/30, 14110/31, 14110/32, 14110/33, 14110/42 spolu o výmere 42 764 m2 od vlastníka: JUDr. Jaroslav Mráz, Šustekova 14, 851 04 Bratislava za cenu:250,-Sk/m2.

T/ s c h v a ľ u j e Odpredaj pozemkov p.č. 646/1, 643/2, 147/2, 153/2, 2866/82, 3565/36, 3565/18, 3565/360 a 3565/63 „C“ register k.ú. Senica o celkovej výmere 2405 m2 spoločnosti SLUŽBYT spol. s r.o., Hviezdoslavova 473 Senica, IČO: 34101772 za cenu: 500,-Sk/m2

???  X/ s c h v a ľ u j e Odpredaj pozemkov „E“ registra nachádzajúcich sa pod areálom PD Senica o výmere cca 11,75 ha, ktoré sú v majetku mesta na LV č. 60 a 3353 a pozemky pod bytovými domami a záhradami p.č. 1907, 1908, 1909 v areáli Koniarne p.č 1911 vrátane pozemkov „E“ registra k.ú. Senica 2223/1 a pozemkov 2198, 2199, 2109, 2210, 2211, 2223/2, /3, /4, /1, /7 o výmere cca 2,9 ha. Spolu o výmere cca 14,65 ha za cenu: 50,-Sk/m2 Poz: plán.rozš. výstavby??

 prijaté na 9. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 14. februára 2008.

N/ s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku p.č. 1661/127 „C“ register k.ú. Senica o výmere 123 m2 spoločnosti DEVIS s.r.o., V.P.Tótha 30, Senica, IČO: 36 243 132 za cenu podľa znaleckého posudku, pričom cena pozemku je 300,-Sk/m2.

 P/ s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemkov „E“ registra k.ú. Senica: 1/ pozemok p.č. 397 o výmere 3187 m2 od vlastníka: Jozef Rosa, Kolónia 551, Senica a spoluvlastníkov 2/ pozemok p.č. 398 o výmere 4604 m2 od vlastníka: Anna Jablonická, Moyzesova 795, Senicaa spoluvlastníkov 3/ pozemok p.č. 405 o výmere 4352 m2 od vlastníka: Jozef Hološka, L. Novomeského 1349/102,Senica 4/ pozemok p.č. 406 o výmere 2449 m2 od vlastníka: Mária Makovníková, Krajinská 48, Piešťanyza cenu: 300,-Sk/m2.

??? R/ s c h v a ľ u j e zámenu pozemku p.č. 419 „E“ register k.ú. Senica o výmere 8425 m2 vo vlastníctve Mesta Senicaza pozemok p.č. 407 „E“ register k.ú. Senica o výmere 2453 m2 a spoluvlastnícke podiely napozemkoch p.č. 400 o výmere 1593 m2 a p.č . 401 o výmere 1834 m2 v podiele 1/24, ktoré sú vovlastníctve: P.D. Invest s.r.o., Železničná 363, Senica, IČO: 36 251 208. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu zámennej zmluvy s finančným vyrovnaním rozdielu vovýmere cca 5829 m2 za cenu 300,-Sk/m2.                 Poz: Ďurina, DDK ?

 S/ s ch v a ľ u j e odkúpenie pozemkov: - p.č. 1647/3 o výmere 10 358 m2 a p.č. 1647/6 o výmere 690 m2 „E“ register od vlastníkov zapísaných na LV č. 3615 k.ú. Senica - p.č. 1664 „C“ register k.ú. Senica o výmere 2347 m2 od vlastníka: LESY SR, Námestie SNP 8,Banská Bystrica, IČO: 36 038 351 - p.č. 1639/1 „E“ register k.ú. Senica o výmere 15 038 m2 od vlastníkov zapísaných na LV č. 7078 za cenu: 250,-Sk/m2.

 T/ s c h v a ľ u j e odkúpenie časti pozemku p.č. 1582 „E“ register k.ú. Senica o výmere cca 35 600 m2 od vlastníka:JUDr. Jaroslav Mráz, Šustekova 14, 851 04 Bratislava za cenu: 250,-Sk/m2.

 1. s c h v a ľ u j e odkúpenie nehnuteľného majetku v k.ú. Senica: 1/ budova múzea L. Novomeského s.č. 641 za cenu odsúhlasenú v zastupiteľstve TTSK avšak nie vyššiu ako cena znaleckého posudku, maximálne do výšky 5 100 000,-Sk. 2/ budova Záhorského osvetového strediska s.č. 323 s pozemkom p.č. 1464 o výmere 1604 m2 za cenu odsúhlasenú v zastupiteľstve TTSK avšak nie vyššiu ako cena znaleckého posudku,maximálne do výšky 6 800 000,-Sk od vlastníka

AA/ s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 558/16 „E“ register k.ú. Senica o výmere cca 80 m2 žiadateľovi: Jozef Kopecký – PNEUSERVIS, Štefánikova 715/5, Senica, IČO:11738863 za cenu: 300,-Sk/m2.

 AB/ s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov p.č. 3565/290 „C“ register k.ú. Senica o výmere 272 m2 a p.č. 3360/2 „C“register k.ú. Senica o výmere 279 m2, spolu o výmere 551 m2 v zmysle GP č. 4/2008 spoločnosti: K-T, s.r.o., Čáčov 290, Senica, IČO: 36 684 295 za cenu: 1000,-Sk/m2.

 AH/ s c h v a ľ u j e zrušenie uznesenia č. 15/05/J v bode B, týkajúce sa odpredaja časti pozemku p.č. 146 o výmere cca 1400 m2 za cenu 1000,-Sk/m2 z dôvodu nezáujmu kupujúceho.

 prijaté na 8. riadnom zasadnutí Mestského zastupitelstva v Senici, konanom dna 13. decembra 2007.

 J/ s c h v a l u j e odpredaj pozemku p.c. 3565/79 „C“ register k.ú. Senica o výmere 314 m2 spolocnosti: Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Štefánikova 718, Senica, ICO: 00 223 093 za cenu: 1000,-Sk/m2.

 ??? L/ s c h v a l u j e zrušenie uznesenia c. 18/05/Z týkajúce sa: 1/ zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi Euro Wheels Slovakia s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, ICO: 35 939 214 a Mestom Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, ICO: 00 309 974. 2/ zmeny v bode 3.2.7. týkajúcej sa kúpnej ceny

 N/ s c h v a l u j e zámenu pozemkov: v zmysle GP c. 2/07 novovytvorenú p.c. 3571/11 „C“ register k.ú. Senica o výmere 590 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Senica za pozemok p.c. 250/2 „E“ register k.ú. Senica o výmere 590 m2, ktorý je vo vlastníctve: Tenisový klub Senica, Sadová, 642, Senica.

 U/ s c h v a l u j e odpísanie danovej pohladávky vo výške 155 152,-Sk, ktorú mesto Senica eviduje voci dlžníkovi Jaroslavovi Klasovitému, KLAJ, stolárske práce, Gen. L. Svobodu 1359/14, 905 01 Senica z dôvodu jej nevymožitelnosti.

 prijaté na 7. riadnom zasadnutí Mestského zastupitelstva v Senici, konanom dna 15. novembra 2007

 X/ s c h v a l u j e odpredaj casti pozemku p.c. 1223/1 „C“ register k.ú. Senica o výmere cca 270 m2 žiadatelovi: Ing. arch. Mgr. art. Pavol Mikulícek, PhD., Kaplinská 1097/1, Senica za cenu:300,-Sk/m2 a súhlasí so zámerom výstavby rodinného domu

 ?????? Z/ s c h v a l u j e odpredaj budovy súp. c. 1519 a pozemkov p.c. 1661/63, /64, /60, /62 o výmere 1 654 m2 a cast pozemkov p.c. 1661/71 a p.c. 1661/13 o výmere cca 120 m2 za cenu 300,-Sk/m2, spevnených plôch a budovy za cenu súdnoznaleckého posudku žiadatelovi: Stanislav Vajda – Autoservis, Robotnícka 68/57, Senica, ICO:37171941

 AG/ s c h v a l u j e 1. Odkúpenie pozemkov, respektíve castí pozemkov v záujmovom území Sotina pre výstavbu obytných domov v potrebnom rozsahu pozemkov „E“ registra p.c. 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 k.ú. Senica o výmere cca 10 000 m2 od vlastníkov pozemkov evidovaných na Katastrálnom úrade v Senici za cenu 300,-Sk/m2.

 prijaté na 6. riadnom zasadnutí Mestského zastupitelstva v Senici konanom dna 6. septembra 2007

K/ r u š í uznesenia c. 26/06/O zo dna 7.9.2006 týkajúceho sa odpredaja pozemkov novovytvorených parciel: - c. 1665/1 „C“ register k.ú. Senica /v zmysle GP c. 539/06 je to diel 1 o výmere 64330 m2/ - c. 1666/2 „C“ register k.ú. Senica /v zmysle GP c. 539/06 je to diel 5 o výmere 870 m2/ spolocnosti terraton a.s., Hurbanova 11, Borský Mikuláš, ICO: 36610909 za cenu 250,- Sk/m2.

!!!!!!!! L/ s c h v a l u j e zámennú zmluvu medzi Mestom Senica a spolocnostou TECHNOIMES s.r.o., ul. Kpt. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, ICO 36270024. Mesto Senica, vlastník pozemkov: p.c. 1580/2 a 1581 „E“ register k.ú. Senica, v zmysle GP c.555/07, sú to novovytvorené parcely c. : 1665/1 o výmere 65.482 m2, 1666/4 o výmere 887 m2, 14110/34 o výmere 707 m2, 1665/50 o výmere 1.140 m2, 1665/26 o výmere 8.037 m2, spolu o výmere 76.253 m2 za vybudovanú komunikáciu s betónovým povrchom o šírke 10,5 m a v dlžke 740 bm v prislúchajúcej hodnote spolocnosti TECHNOIMES s.r.o.                                      Poz: Gianfranco Ramero Franca Serra

 M/ s c h v a l u j e odpredaj pozemku p.c. 14105/79, castí pozemkov p.c. 14105/66, 14105/67 „C“ register k.ú. Senica o výmere cca 21600 m2 spolocnosti HÍLEK a spol., a.s. Vajanského 24, Senica, ICO 36239542 za cenu: 300,-Sk/m2.

 register k.ú. Senica spolocnosti DAMM TRADE, spol. s r.o., Hviezdoslavova 315, Senica, ICO: 36245844 za cenu: 300,- Sk/m2. Poz: Ing. Dezider Džačovský

O/ s c h v a l u j e odpredaj casti pozemku, p.c. 1580/2 „E“ register (v zmysle GP c. 571/05, sú to casti pozemkov p.c. 1665/5 a 1665/7) k.ú. Senica o výmere cca 46000 m2 spolocnosti BAU-RENT spol. s r.o., Malé Pálenisko 11, 821 09 Bratislava, ICO: 35834625 za cenu: 250,-Sk/m2. Kupujúci sa zaviaže zrealizovat vybudovanie 20 kusov lámp verejného osvetlenia. Presnú výmeru a císla parciel urcí GP.                       POZ. Star CENT:?  SUNNY ??

 R/ s c h v a l u j e odkúpenie castí pozemku p.c. 542/3 „E“ reg. k.ú. Senica, v zmysle geometrického plánu c. 550/06 sú to diely 1 a 2 spolu o výmere 1205 m2 od vlastníka: Rímskokatolícka cirkev, farnost Senica, Nám. oslobodenia 2, ICO: 34015370 za cenu: 400,-Sk/m2.

 T/ s c h v a l u j e odpredaj pozemkov p.c. 1661/69 o výmere 577 m2, 1661/70 o výmere 576 m2 a cast pozemku p.c. 1661/71 o výmere cca 16000 m2, spolu o výmere cca 17153 m2 „C“ register k.ú. Senica spolocnosti: UNISTAV spol. s r.o., Priemyselná 279, Senica, ICO: 31409539 za cenu: - pozemky 300,-Sk/m2                      Poz: Ing. Emil Žeňuch

 !!! U/ s c h v a l u j e odpredaj pozemkov p.c. 1661/15 o výmere 2331 m2, p.c. 1661/17 o výmere 16 m2, p.c. 1661/34 o výmere 15 m2, p.c. 1661/35 o výmere 16 m2, p.c. 1661/136 o výmere 673 m2, p.c. 1661/137 o výmere 874 m2, p.c. 1661/138 o výmere 1987 m2, cast pozemku p.c. 1661/27 o výmere cca 1800 m2, spolu o výmere cca 7712 m2 „C“ register k.ú. Senica spolocnosti: J&R partners, s.r.o., Hviezdoslavova 1417/64, Senica, ICO: 36253863 za cenu:- pozemky 300,-Sk/m2

 odpredaj casti pozemku p.c. 1661/31 o výmere cca 50 m2, cast pozemku p.c. 1661/32 o výmere cca 540 m2, p.c. 1661/36 o výmere 756 m2, p.c. 1661/37 o výmere 16 m2, p.c. 1661/38 o výmere 16 m2, p.c. 1661/40 o výmere 333 m2, cast pozemku p.c. 1661/41 o výmere cca 800 m2, cast pozemku p.c. 1661/42 o výmere cca 60 m2 spolu o výmere cca 2571 m2 „C“ register k.ú. Senica v areáli bývalých kasární spolocnosti BELLCROFT s.r.o., Cácov 241, Senica, ICO: 36257761 za cenu: pozemky 300,-Sk/m2 Poz: Kas?

 W/ s c h v a l u j e odpredaj casti pozemku p.c. 1580/4 o výmere cca 1300 m2 „E“ register k.ú. Senica a spevnenej plochy spolocnosti: ECOMMY s.r.o., Smrdáky c. 112, ICO: 36242985 za cenu: 500,-Sk/m2 pozemky aj spevnené plochy. Presnú výmeru urcí GP. Poz: (pol.dr. AGRIA Vrla, Vizváry)

 ???  2. s c h v a l u j e uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva ku komunikácii postavenej na parcelách c. 2551/1 „E“ register, 2551/2 „E“ register, 2979/1 „E“ register, 2979/2 „E“ register, 3035/16, všetky v k.ú. Senica a p.c. 11200 a 11201 v k.ú. Šajdíkové Humence v golfovom areáli medzi spolocnostou GG, a.s., Pod brehmi 6, 841 03 Bratislava, ICO: 36283053 ako prevodcom a Mestom Senica ako nadobúdatelom. ???                            Poz: cesta na Golf.ih.?

 Y/ s c h v a l u j e zmenu uznesenia c. 4/07/K prijatého na 4. riadnom zasadnutí MsZ konaného dna 26.apríla 2007 z pôvodne: odpredaj casti pozemku p.c. 1697/2 v „C“ registri k.ú. Senica o výmere cca 1900 m2 žiadatelovi: Tomáš Vajda, S. Jurkovica 1206/42, Senica za cenu 200,-Sk/m2. Presnú výmeru urcí GP. Kúpno-predajnú zmluvu uzatvorit až po vykonaní prekládky panelovej cesty a úprave odtokových pomerov povrchových vôd. na: odpredaj casti pozemku p.c. 1697/2 v „C“ registri k.ú. Senica o výmere cca 1600 m2 žiadatelovi: Tomáš Vajda, S. Jurkovica 1206/42, Senica za cenu 300,-Sk/m2.

 AB/ s c h v a l u j e odpredaj casti pozemku p.c. 360/1 „E“ register k.ú. Senica o výmere cca 400 m2 žiadatelovi: Lev Bena, bytom Smolinské 41 za cenu: 200,-Sk/m2.

 prijaté na 5. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 21. júna 2007

 1. s c h v a ľ u j e opakované prijatie kontokorentného úveru od DEXIA banky Slovensko, a.s. vo výške 10.000.000,-Sk na vykrytie nesúladu vo finančných tokoch – prevádzkový úver s dobou splatnosti 1 rok. Zároveň schvaľuje ručenie za tento úver formou bianco zmenky.

 R/ s c h v a ľ u j e odpísanie pohľadávky vo výške 221 767,-Sk ktorú mesto Senica eviduje voči dlžníkovi AGRORESS, a.s. so sídlom Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO: 34 139 001 z dôvodu jej nevymožiteľnosti               Poz: v budúcnosti im treba niečo predať

S/ s c h v a ľ u j e odpísanie pohľadávky vo výške 2 534 047,62 Sk, ktorú mesto Senica eviduje voči dlžníkovi PERSPEKTÍVA DRUŽSTEVNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA v konkurze, so sídlom Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO 31 629 962 z dôvodu jej nevymožiteľnosti

T/ s c h v a ľ u j e a/ odpredaj pozemkov p.č. 2774/21 vo výmere 1442 m2, p.č. 2766/36 vo výmere 865 m2 a p.č. 2766/39 vo výmere 5443 m2 spolu vo výmere 7750 m2 v „C“ registri v kat. území Senica b/ predaj spoluvlastníckych podielov mesta v prípade, ak spoluvlastníci týchto parciel neuplatnia svoje predkupné právo, na pozemkoch p.č. 2774/18 vo výmere 1456 m2, p.č. 2774/29 vo výmere 444 m2, p.č. 2774/19 vo výmere 1474 m2, p.č. 2774/30 vo výmere 477 m2, p.č. 2774/20 vo výmere1293 m2, p.č. 2774/31 vo výmere 627 m2, p.č. 2766/38 vo výmere 525 m2 v „C“ registri v kat. území Senica žiadateľovi: Štefan Rehuš, nar. 30.10.1964, bytom Čáčov č. 358, 905 01 Senica za cenu: 300,-Sk/m2

* U/ s c h v a ľ u j e odpredaj budov súp. č. 1511, 1500, drobných stavieb a spevnených plôch za 60 % ceny súdnoznaleckého posudku a pozemkov p.č. 1661/3, /6, /7, /11, /12, /123, /124, /125, /126 o celkovej výmere 3 467 m2 za cenu 300,-Sk/m2 spoločnosti DEVIS, s.r.o., V.P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO: 36 243 132 s podmienkou kúpno-predajnú zmluvu riešiť vo vzťahu k SARIO     Poz: Demo Vizváry

 X/ s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku p.č. 1659/4 v „C“ registri k.ú. Senica o výmere 927 m2 od vlastníkov: Anna Zíšková, rod. Mikulíčková, Hurbanova 486, Senica Mária Tóthová, rod. Mikulíčková, Kalinčiakova 298, Senica za cenu: 300,-Sk/m2

 Y/ n e s c h v a ľ u j e návrh na odpredaj časti pozemku p.č.1223/1 v „C“ registri k.ú. Senica o výmere cca 120 m2 žiadateľovi: Ing. Ľuboš Mikuš, Záhradná 1051, Senica

 AB/ s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku p.č. 1223/31 „C“ register k.ú. Senica o výmere 446 m2 žiadateľke: Viera Husková, nar. 13.4.1958, bytom Jasmínová 1262/7, Senica, súkromná podnikateľka, IČO: 30767920 za cenu: 300,-Sk/m2

AC/ s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 2866/1 v „C“ registri k.ú. Senica, geometrickým plánom č. 523/07 novovytvorený pozemok p.č. 2866/155 o výmere 662 m2 v „C“ registri k.ú. Senica spoločnosti: VAR TRADING s.r.o., Hviezdoslavova 1417/62, Senica, IČO: 36242 721 za cenu: 500,-Sk/m2                  Poz: Vincent Michel Van Cleven

 AF/ s c h v a ľ u j e odovzdanie majetku – rekonštrukcia tréningového futbalového ihriska v obstarávacej cene 4 298 208,60 Sk do správy: Rekreačné služby mesta Senica, Tehelná 1152/53, Senica, IČO: 34015281

 AJ/ s c h v a ľ u j e odkúpenie asfaltovej komunikácie v dĺžke 460 m a šírke 7,5 m (výmera 3450 m2) postavenej na parcele č. 1678 reg. „C“ v kat. území Senica od vlastníka SEGUM invest, s.r.o. Viedenská cesta č. 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 705 221 za cenu: 431 528 Sk bez DPH              Poz: Chvála

 1. s c h v a ľ u j e a/ odpredaj tepelno-technologického zariadenia a rozvodov slúžiacich na výrobu a rozvod tepla majetku mesta Senica, ktoré sú v prenájme spoločnosti Službyt spol. s r .o. Senica, Službytu spol. s r.o., Hviezdoslavova 473/32, Senica, IČO: 34101772 podľa prílohy za 55 000 000,-Sk                                                                                                                          b/ odpredaj časti obchodného podielu mesta Senica vo výške 28% z celkového základného imania v spoločnosti Službyt spol. s r.o. Senica spoločnosti Comeron SPS spol. s r.o., Hviezdna 2, 821 06 Bratislava, IČO: 35847808 za cenu: 17 mil. Sk s podmienkou vybudovania kotolne na Základnej škole, V.P.Tótha 32, Senica podľa projektovej dokumentácie

 prijaté na 4. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 26. apríla 2007

K/ s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 1697/2 v „C“ registri k.ú. Senica o výmere cca 1900 m2 žiadateľovi: Tomáš Vajda, S. Jurkoviča 1206/42, Senica za cenu: 200,-Sk/m2 Presnú výmeru určí GP

 O/ o d p o r ú č a návrh na odkúpenie pozemkov p.č. 3787/2 o výmere 7967 m2, 3787/4 o výmere 773 m2 a 3795/3 o výmere 2633 m2, celková výmera 11373 m2 v „C“ registri k.ú. Senica od vlastníka: Miškovičová Emília, rod. Gvistová, Robotnícka 63, Senica

R/ s c h v a ľ u j e použitie finančných prostriedkov na spolufinancovanie viacúčelového ihriska – Základná škola, J. Mudrocha 1343, Senica vo výške 500 tis. Sk v prípade poskytnutia dotácie

 s c h v a ľ u j e 1. záverečný účet mesta za rok 2006 a celoročné hospodárenie bez výhrad      2. prebytok hospodárenia za rok 2006 vo výške 8.630.303,18 Sk                                                      3. použitie prebytku hospodárenia mesta podľa bodu 2. do rezervného fondu mesta v zmysle § 16 ods. 8 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov                                                                                                                   4. použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 5.806.703,70 Sk na úhradu kapitálových výdavkov faktúr neuhradených k 31.12.2006 Poz: prebytok, keď sa predáva

 prijaté na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 15. marca 2007

 d/ Prijatie úveru od DEXIA banky a.s. vo výške 75.793 tis.Sk na kapitálové výdavky mesta a zároveň reštrukturalizáciu úverového portfólia do jedného úveru so splatnosťou max. 30 rokov e/ Ručenie za tento úver formou bianco zmenky

 1. s c h v a ľ u j e a/ Zabezpečiť príjem 70 mil. Sk v rozpočte na rok 2007 odpredajom tepelno-technologických zariadení a rozvodov slúžiacim na výrobu a rozvod tepla a obchodného podielu města v spoločnosti Službyt, spol. s r.o. Senica                           b/ Prípravu podkladov pre rokovanie mestského zastupiteľstva na odsúhlasenie predajnej ceny kupujúcemu. Účtovná hodnota tepelno-technologického zariadenia a rozvodov slúžiacich na výrobu a rozvod tepla, ktoré sú v prenájme spoločnosti Službyt, spol. s r.o. Senica, je k 31.12.2006 50.041.514,09 Sk. Obchodný podiel (62%) mesta v spoločnosti Službyt, spol. s r.o. predstavuje k 31.12.2006 sumu 22.383.129,32 Sk (z 36.101.821,49 Sk) Poz: niečim sa musí zaplatiť rozhadzovanie MsU

???!!!  1. s c h v a ľ u j e v zmysle schváleného uznesenia 17/05/N kúpno-predajnú cenu 49 mil. Sk za odpredaj všetkých 49000 ks akcií spoločnosti Admi Senica a.s.                            2. p o v e r u j e primátora města k podpisu kúpnej zmluvy s budúcim kupujúcim. Tento príjem (49 mil. Sk) je príjmom rozpočtu mesta na rok 2007 a kryje časť schválených kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2007                                                                                                               Poz: ?? budovy pozemky, komu? Aby mali na odmeny? Čo ak už nebude čo rozpredávať?

1. s c h v a ľ u j e navýšenie základného imania spoločnosti Mestský podnik služieb, spol. s r.o. (ktorej je 100 %-ný vlastník mesto), peňažným vkladom mesta Senica vo výške 83 mil. Sk - na valnom zhromaždení Mestského podniku služieb, spol. s r.o. Senica účelovo zaviazať konateľa na podpis kúpnych zmlúv budúcich investičných akcií: a/ dažďová kanalizácia a kanalizačné prípojky v zmysle stavebného povolenia do výšky 48 mil. Sk vrátane DPH b/ cesta „C“ od Hlbockej križovatky po Priemyselnú ulicu v zmysle stavebného povolenia do výšky 35 mil. Sk vrátane DP

 ??? M/ s c h v a ľ u j e žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v súlade s VZN č. 20 organizáciám: - Pro Region, n.o. 300 tis. Sk - Zariadenie sociálnych služieb, n.o. 1.200 tis.Sk - Volejbal klub Senica, s.r.o. 400 tis.Sk

 W/ s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov časti parcely č. 152/1 v „C“ registri k.ú. Senica o výmere 240 m2 a p.č. 392 v „E“ registri k.ú. Senica o výmere 38 m2 v zmysle GP č. 240-241-188-05 Slovenskému pozemkového fondu (???) – Bratislava, Búdkova 36, Bratislava, IČO: 17335345, regionálny odbor, Štefánikova 1318, Senica za cenu 500,-Sk/m2

 ??? X/ s c h v a ľ u j e odovzdanie majetku – prístavba samostatného vchodu do Domu kultúry v hodnote 717 397,50 Sk do správy Mestského kultúrneho strediska, Nám. oslobodenia 11, Senica

 Z/ s c h v a ľ u j e zrušenie uznesenia č. 23/06/U týkajúceho sa odpredaja budov súp.č. 1511, 1500, 1501, drobných stavieb a spevnených plôch za 60% ceny súdnoznaleckého posudku a pozemkov p.č. 1661/3, /6, /7, /11, /12, /123, /124, /125, /126 o celkovej výmere 3 467 m2 v k.ú. Senica za cenu 300,-Sk/m2 firme Ledom s.r.o., Odborárske námestie 1, 811 07 Bratislava, IČO: 31396518 z dôvodu nezáujmu

AD/ s c h v a ľ u j e odovzdanie technológie zariadenia pre prípravu TÚV v hodnote                 599 296,-Sk do správy Základná škola Sadová 620, Senica

AG/ s c h v a ľ u j e odkúpenie časti pozemku p.č 44/1 v „E“ registri k.ú. Kunov o výmere cca 450 m2 od vlastníkov Ing. Viery Surovcovej, rod. Pollákovej, Križovatka 10, Banská Štiavnica, Miroslava Polláka, ul. Dr. J. Straku 68/3, Banská Štiavnica, Ireny Pollákovej, Tehelná 11/208, Bratislava za cenu 220,-Sk

 prijaté na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 1. februára 2007

Poz: Voľby komisií, atď ako …

CH/ s c h v a ľ u j e - vyplácanie odmien za účasť na zasadnutiach zriadených orgánov mesta polročne takto: účasť poslanca na zasadnutí MsZ 2200,-Sk/ú účasť poslanca na zasadnutí MsR 2000,-Sk/ú               účasť predsedu komisie 1200,-Sk/ú                    účasť podpredsedu komisie 800,-Sk/ú                                                                    účasť tajomníka komisie 400,-Sk/ú         účasť člena komisie a člena redakčnej rady 400,-Sk/ú                             účasť predsedu MsV 500,-Sk/ú                časť tajomníka MsV 400,-Sk/ú ú časť člena MsV 200,-Sk/ú veliteľ MsHZ 3500,-Sk                                   zástupca veliteľa MsHZ 3000,-Sk

prijaté na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 19. decembra 2006

 Poz: MsZ po voľbách

 prijaté na 25. riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 23. novembra 2006

 H/ S c h v a ľ u j e návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 19/05/B na nasledovné znenie:               1. S c h v a ľ u j e a/ filozofiu pomoci mesta pri oddĺžení FK SH voči Daňovému úradu. b/ dotáciu pre FK SH vo výške 1 200 tis. Sk z Fondu PRO Senica v roku 2006 na účel oddĺženia klubu. c/ vyčlenenie BISTRA GÓL na Futbalovom štadióne zo správy RSMS                                 2. S c h v a ľ u j e , že príjem z prenájmu BISTRO GÓL v nasledujúcich rokoch na Futbalovom štadióne bude príjmom PRO Senica a tento bude účelovo určený na dotáciu činnosti Futbalového klubu         Poz: ???

 I / S c h v a ľ u j e použitie Fondu rozvoja bývania (FRB) vo výške 5.800 tis.Sk na bežné výdavky mesta. V prípade obdržania rozpočtových príjmov r. 2006 schopných pokryť uvedenú sumu alebo jej časť, tieto okamžite vrátiť do FRB   .           Poz: na jednej str.rozhadzuje, fin. prob.

R/ S c h v a ľ u j e odpísanie pohľadávky vo výške 239 435,30 Sk, ktorú mesto Senica eviduje voči dlžníkovi STAS, a.s. so sídlom Priemyselná 278/35, 905 43 Senica, IČO: 31 411 835 z dôvodu jej nevymožiteľnosti

1. R u š í uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 27/06/S zo dňa 26.10.2006. 2. S c h v a ľ u j e odovzdanie nehnuteľného majetku – spojovacia chodba v hodnote 2 590 501,-Sk do správy II. ZŠ, Komenského 959, Senica a rekonštrukcia telocvične v hodnote 2 372 924,-Sk do správy IV. ZŠ, J. Mudrocha 1343, Senic

 prijaté na 24. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici, konanom dna 26. októbra 2006. Poz: nezverej.zápisnica

 ??? F/ S c h v a l u j e PRO REGIONU n.o. poskytnutie dotácie DSS Svetluška - Domov sociálnych služieb pre deti a mládež s mentálnym postihnutím s denným pobytom vo výške 120 000,-Sk na prevádzku zariadenia.

P/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku p.c. 1580/2 v „E“ registri, p.c. 1665/1 v „C“ registri k.ú. Senica o výmere cca 10 000 m2 firme Ferosam s.r.o., Kpt. M. Uhra 57/3 Myjava, ICO: 36329703 za cenu: 250,-Sk/m2.              Poz. A.Sedláková Osuské

 *R/ S c h v a l u j e odpredaj casti areálu bývalých Kasární: a/ pozemky p.c. 1661/117, 114, 112, 115 vo výmere 8 724 m2 za cenu 2 617 200,-Sk b/ budovu súp. c. 1532 – Hala za cenu 1 956 333,-Sk c/ spevnené plochy V, VI za cenu 291 513,-Sk d/ oplotenie 387, 71 bm za cenu 68 484,-Sk všetko k.ú. Senica firme Kovobel – Milan Bella, Hurbanova 518, Senica, ICO: 33033277.

??? S/ S c h v a l u j e odovzdanie nehnutelného majetku – spojovacia chodba v hodnote 2 590 501,-Sk a rekonštrukcia telocvicne v hodnote 2 372 924,-Sk do správy II. ZŠ, Komenského 959, Senica.

 W/ S c h v a l u j e poskytnutie dotácie z rozpoctu mesta r. 2007 pre SAD Trnava a.s. na generálnu opravu druhého autobusu, ktorým sa zabezpecuje MHD v rámci mesta do výšky 1 150 000,- Sk.

 ??? X/ S c h v a l u j e 1. Poskytnutie dotácie z rozpoctu mesta r. 2006 pre PRO REGION n.o. na prevádzku DSS Svetluška vo výške 120.000,-Sk. 2. Poskytnutie dotácie Poliklinike n.o. Senica vo výške 4 mil. Sk pre rok 2006.

 Y/ S c h v a l u j e zakúpenie osobného automobilu Toyota Corolla Verso SE 775 BA 1,8 od Mestského podniku služieb spol. s r.o. Senica v sume 458.000,-Sk.

 

prijaté na 23. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici, konanom dna 7. septembra 2006.

N/ S c h v a l u j e odkúpenie skolaudovaných komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Juh vrátane casti pozemku, na ktorom sa nachádzajú odkupované inžinierske siete a to casti parcely c. 588/93 za cenu 1000,-Sk v zmysle stavebného povolenia od spolocnosti Italgroup s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, Senica, ICO 36 266 621. Spolocnosti Italgroup s.r.o. Mesto

 Senica poskytne dotáciu vo výške 5,26 mil. Sk v zmysle Zásad pre poskytovanie dotácie mesta Senica na výstavbu technickej vybavenosti podmienujúcej výstavbu bytov a rodinných domov s podmienkou minimálne 50%-ného poctu platných stavebných povolení v zmysle územného rozhodnutia pre dané územie.                                                                                         Poz: http://www.senica.sk/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=119&Itemid=314 str.24

 ???O/ S c h v a l u j e odpredaj pozemkov novovytvorených parciel: c. 1665/1 „C“ register k.ú. Senica (v zmysle GP c. 539/06 je to diel 1 o výmere 64 330 m2) c. 1666/2 „C“ register k.ú. Senica (v zmysle GP c. 539/06 je to diel 5 o výmere 870 m2) spolocnosti Terraton a.s., Hurbanova 11, Borský Mikuláš, ICO: 36 610 909 za cenu:250,-Sk/m2.                                      Poz: spracovanie piesku http://orsr.sk/vypis.asp?ID=139352&SID=5&P=1

 R/ S c h v a l u j e odkúpenie pozemkov p.c. 47 a 48 v „E“ registri k.ú. Senica o výmere 345 m2 a 343 m2 – spolu 688 m2 v príslušných spoluvlastníckych podieloch od majitelov: Markovicová Margita, Mudrochova 654, Senica Surová Mária, Komenského 940/40, Senica Svatý Tibor, Hollého 741/13, Senica za cenu: 300,-Sk/m2.

 1. R u š í uznesenie c. 13/04/X týkajúce sa podania žiadosti na Ministerstvo obrany SR o bezodplatný prevod pozemkov p.c. 1412/1, 1427/2, /3, /5, /6, /41.                                                     

K 2. S c h v a l u j e   - bezodplatné nadobudnutie majetku štátu vedenom na Katastrálnom úrade v Senici, k.ú. Senica na LV c. 907 – Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR v 1/1 a to:  pozemok p.c. 14100/1 – ostatné plochy o výmere 3 501 m2 pozemok p.c. 14100/2 – ostatné plochy o výmere 1 827 m2 pozemok p.c. 14101/1 – ostatné plochy o výmere 18 638 m2 pozemok p.c. 14104/3 – ostatné plochy o výmere 4 001 m2 pozemok p.c. 14103/2 – ostatné plochy o výmere 4 085 m2

 T/ S c h v a l u j e zmenu uznesenia MsZ c. 21/05/L, z 18. riadneho zasadania MsZ, konaného dna 15.12.2005, ktoré sa týka odpredaja castí pozemkov p.c. 1628/1 diel 3 a 4 o výmere 1246 m2 a p.c. 1629/1 diel 5,6,7 o výmere 2653 m2 v „E“ reg. k.ú. Senica v zmysle GP c. 240-225-056-93 spolocnosti Introplast a.s., Priemyselná 281/41, Senica v casti za cenu: z pôvodne: „za cenu 350,-Sk/m2“ na: „za cenu: 300,-Sk/m2“.

V/ S c h v a l u j e odkúpenie castí pozemkov od vlastníkov pre Cyklotrasu Kunov o celkovej výmere cca 10 292 m2 za cenu: 220,-Sk/m2. Informatívny súpis parciel - zmysle GP c. 546/04 casti parciel zapísané v „C“ registri k.ú. Senica: 3572/1, 3573/5, 3573/7, 3787/2, 3787/6, 3787/7 a casti parciel zapísané v „E“ registri k.ú. Senica: 538/1, 538/2, 539, 540, 565/2, 255, 256/9, 256/10, 256/11, 256/12, 256/13, 256/14, 256/15, 256/16, 259, 260, 261, 262, 263 - v zmysle GP c. 252/2005 casti parciel zapísané v „C“ registri k.ú. Senica: 3795/3, 3796/1 a casti parciel zapísané v „E“ registri k.ú. Senica: 101, 257, 259 - v zmysle GP, ktorý bude vypracovaný spolocnostou Geospol s.r.o. Skalica

 Y/ S c h v a l u je odpísanie pohladávky vo výške 163 284,-Sk, ktorú mesto Senica eviduje voci dlžníkovi Zelovoc Senica, spol. s r.o., so sídlom Andrusovova 7, Bratislava , ICO: 17 327 008 z dôvodu jej nevymožitelnosti

 

prijaté na 22. riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 29. júna 2006

 L/ S c h v a ľ u j e odpredaj častí pozemkov v k.ú. Senica : - p.č. 2773/4 zapísaná v „C“ registri (v zmysle GP č. 59/2006 je to diel 4) o výmere 70 m2 - p.č. 1565 zapísaná v „E“ registri (v zmysle GP č. 59/2006 je to diel 2) o výmere 37 m2 - p.č. 1648/2 zapísaná v „E“ registri (v zmysle GP č. 59/2006 je to diel 1) o výmere 49 m2 žiadateľom Vojtechovi Šimekovi a manželke Alene Šimekovej, bytom Železničká 445/14, Senica, za cenu: 300,-Sk/m2.

 N/ S c h v a ľ u j e spätný prevod vlastníctva nehnuteľností: pozemkov p.č. 3265/1 o výmere 342 m2, p.č. 3266 o výmere 2509 m2, p.č. 3267 o výmere 1806 m2, p.č. 3264/1 o výmere 18327 m2, p.č. 3264/10 o výmere 9680 m2 zapísaných v „C“ registri k.ú. Senica v zmysle GP č. 7/2006 zo dňa 22.5.2006 o celkovej výmere 32664 m2 od spoločnosti Párovce n.o., Priemyselná 1375, Senica IČO: 37986503                                                                                    Pozn.: http://www.senica.sk/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=118&Itemid=314           str.18

 O/ S c h v a ľ u j e uzavretie dohody o zrušení záväzku v sume 6.532.800,-Sk podľa § 573 Občianskeho zákonníka so spoločnosťou Párovce n.o., Priemyselná č. 1375, Senica, IČO 37986503, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy zo dňa 30.5.2006.                                                        Poz: http://portal.ives.sk/registre/detailRNO.do?action=uplny&formular=nazov&id=3585

 ???R/ S c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov zapísaných na LV č. 3353 pre Mesto Senica, k. ú. Senica a to: - parc.č. 3265/1 – ostatná plocha o výmere 342 m2 - parc.č. 3266 – záhrada o výmere 2 509 m2 - parc.č. 3267 – záhrada o výmere 1806 m2 - parc.č. 3264/1 – ost. plochy o vým. 18 327 m2, - parc.č. 3464/10 – orná pôda o výmere 9680 m2 v celkovej výmere 32 664m2 firme C.F.H. PART, s.r.o., so sídlom ul. Gogoľova 18, 852 02 Bratislava za cenu 300,- Sk/m2 s podmienkou vybudovania komunikácie 150 m,  vybudovania napojení na predmetné územie, vyhotovenie protihlukovej štúdie a následne protihlukovej bariéry od Materskej školy              Pozn: Ing. arch. Vincent Frič

 Poz: n.o.Párovce, guláš C.F.H. !!!! posun v číslovaní strán                                       http://www.senica.sk/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=118&Itemid=314 str.20 

 

 

prijaté na 21. riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 8. júna 2006.

CH/ S c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku p.č. 1567/13 vo výmere 6 062 m2 zapísaný v „E“ registri k.ú. Senica od vlastníka Anny Vlkovej, bytom Čáčov 231, Senica za cenu 220,-Sk/m2, tj. 1 333 640,-Sk.

I/ S c h v a ľ u j e odpredaj pozemku p.č. 1661/39 vo výmere 1218 m2 a časti pozemku p.č. 1661/13 vo výmere cca 240 m2 v k.ú. Senica za cenu 300,-Sk/m2 a nehnuteľností: spevnené plochy VII za 26.961,-Sk ploty V za 20.723,-Sk v areáli bývalých Kasární pánovi Vladimírovi Odráškovi, Sotinská 1475/17, Senica      Poz: tenisove dvorce+

 J/ S c h v a ľ u j e odpredaj plochy nástupišťa – pozemok p.č. 1661/9 a 1661/135 a priľahlých pozemkov časti p.č. 1661/134 o rozlohe cca 10 000 m2 za cenu 300,-Sk/m2. Odpredaj spevnenej plochy I za 60% z 105,60 Sk/m2 a obrubník za 60% z 93,60 Sk/m2 firme Hílek a spol. a.s. Vajanského 24, Senica, IČO 36 239 542. Poz: odstav.plocha auto.

 M/ S c h v a ľ u j e upresnenie uznesenia č. 18/05/V prijatého na 16. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici konaného dňa 8.9.2005 doplnením pozemkov p.č. 3011/2 o výmere 31 m2 a p.č. 3011/3 o výmere 65 m2, zapísaných v „C“ registri k.ú. Senica, ktoré sa vkladajú ako nepeňažný vklad do Mestského podniku služieb s.r.o., Hviezdoslavova 477, Senica.

N/ S ť a h u j e z rokovania prevod majetku čističky odpadových vôd v rekreačnej oblasti Kunov, na pozemku p.č. 892/2 v k.ú. Kunov k 30.6.2006 zo správy Rekreačných služieb mesta Senica, Tehelná 1152, Senica do správy majetku mesta Senica.

O/ S c h v a ľ u j e odkúpenie skolaudovaných komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Nová Sotina vrátane častí pozemkov, na ktorých sa nachádzajú odkupované inžinierske siete a to časti parciel č. 24289/158,24289/159,24289/160,24289/161,24289/162,24289/163,24289/164 za cenu 1000,- Sk v zmysle stavebného povolenia od spoločnosti Wertika, s.r.o. Spoločnosti Wertika mesto Senica poskytne dotáciu vo výške 10,5 mil. Sk v zmysle VZN č. 20 s podmienkou minimálne 50 %-ného počtu platných stavebných povolení v zmysle územného rozhodnutia pre dané územie. (Ing.Richard Werner)

 P/ N e s c h v a ľ u j e odkúpenie skolaudovaných komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Juh vrátane častí pozemku, na ktorom sa nachádzajú odkupované inžinierske siete a to časti parcely č. 588/93 za cenu 1000,- Sk v zmysle stavebného povolenia od spoločnosti Italgroup, s.r.o. Spoločnosti Italgroup, s.r.o. mesto Senica poskytne dotáciu vo výške 5,26 milióna Sk v zmysle VZN č. 20 s podmienkou minimálne 50 %-ného počtu platných stavebných povolení v zmysle územného rozhodnutia pre dané územie.

1. S ť a h u j e z rokovania a/ Odkúpenie skolaudovaných komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Párovce, vrátane časti pozemkov, na ktorých sa nachádzajú odkupované inžinierske siete a to časti parciel č. 3266,3267,3264/1,3264/10 za cenu 1000,- Sk v zmysle stavebného povolenia od spoločnosti Párovce, n.o.- Spoločnosti Párovce mesto Senica poskytne dotáciu vo výške 1,68 milióna Sk v zmysle VZN č. 20 s podmienkou minimálne 50 %-ného počtu platných stavebných povolení v zmysle územného rozhodnutia pre dané územie. Poz: Linear Projekt – F.Kis

 

 prijaté na 20. riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 20. apríla 2006.

 L/ S c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku p.č. 3146 o výmere cca 520 m2 a časť pozemku p.č. 3174 a 3151/1 o výmere cca 370 m2 spolu o výmere cca 890 m2 v k.ú. Senica žiadateľovi Vladimírovi Durlákovi, Tlačiareň a kníhviazačstvo, Kolónia 554, Senica, IČO 33944245 za cenu: 500,-Sk/m2 poníženú o 280 000,-Sk = cena plotu.

 M/ S c h v a ľ u j e odpredaj budovy súp. č. 1274 a pozemkov p.č. 3263/2 a 3263/3 v k.ú. Senica firme Body Care s.r.o., Rovenská 1458/23, Senica, IČO 36262706 za cenu: 2.131.000,-Sk.

 N/ S c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov p.č. 3267, 3266, 3265/1 a 3264/10 v „C“ registri o výmere 1806 m2, 324 m2, 2509 a 9680 m2 a časť pozemku p.č. 1810/1 v „E“ registri o výmere 18.300 m2, celková výmera činí cca 32.637 m2 v k.ú. Senica neziskovej organizácii Párovce n.o., Priemyselná 1375, Senica za cenu: 200,-Sk/m2             Poz: ny výstavbu parcel???

 

O/ S ť a h u j e z rokovania návrh na                                                                                                       a/ odkúpenie komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Nová Sotina, vrátane častí pozemkov, na ktorých sa nachádzajú odkupované inžinierske siete a to časti parciel č. 24289/158, 24289/159, 24289/160, 24289/161, 24289/162, 24289/163, 24289/164 za cenu 10,05 milióna Sk v zmysle stavebného povolenia od spoločnosti Wertika s.r.o., Haydnova 20/C, 811 02 Bratislava, IČO 35843080 Vyplatenie kúpno-predajnej ceny zrealizovať po kolaudácii stavby.

?b/ odkúpenie komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Juh vrátane časti pozemku, na ktorom sa nachádzajú odkupované inžinierske siete a to časti parcely č. 588/93 za 5,26 milióna Sk v zmysle stavebného povolenia od spoločnosti Italgroup s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, Senica, IČO 36266621. Vyplatenie kúpno-predajnej ceny zrealizovať po kolaudácii stavby. /c/ s odkúpenie komunikácií, chodníkov a verejného osvetlenia v IBV Párovce vrátane časti pozemkov, na ktorých sa nachádzajú odkupované inžinierske siete a to časti parciel č. 3266, 3267, 3264/1, 3264/10 za cenu 1,68 milióna Sk v zmysle stavebného povolenia od spoločnosti Párovce n.o., Priemyselná 1375, Senica.

 T/ S c h v a ľ u j e uzavretie dohody o zrušení záväzku v sume 2.324.029,-Sk podľa § 573 Občianskeho zákonníka so spoločnosťou Globalpack Slovakia, s.r.o., Priemyselná č. 277/3, Senica, IČO 36253642, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy zo dňa 21.7.2005.

 U/ S c h v a ľ u j e odpredaj budov súp. č. 1511, 1500, 1501, drobných stavieb a spevnených plôch za 60% ceny súdnoznaleckého posudku a pozemkov p.č. 1661/3, /6, /7, /11, /12, /123, /124, /125, /126 o celkovej výmere 3 467 m2 v k.ú. Senica za cenu 300,-Sk/m2 firme Ledom, s.r.o., Odborárske námestie 1, 811 07 Bratislava, IČO 31396518. Pozn: Ledom cez Eva Rožňavská Globalpack- 19.zasad MsZ

AE/ S c h v a ľ u j e 1. Prijatie úveru od Dexia banky Slovensko, a.s. vo výške 11.220.000,-Sk na spolufinancovanie (5%) investičnej akcie Priemyselný park Senica. Zároveň schvaľuje ručenie za tento úver formou bianco zmenky. 2. Opakované prijatie kontokorentného úveru od Dexia banky Slovensko, a.s. vo výške 10.000.000,-Sk na vykrytie nesúladu vo finančných tokoch – prevádzkový úver s dobou splatnosti 1 rok.

 

prijaté na 19. riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 16. februára 2006.

 CH/ S c h v a ľ u j e odpísanie pohľadávky vo výške 9.448.312,-Sk, ktorú mesto Senica eviduje voči dlžníkovi Pozemné stavby, š. p. v likvidácii, so sídlom Nádražná 8, 909 01 Skalica z dôvodu jej nevymožiteľnosti.

 I/ S c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku, časti parcely č. 229 v „E“ regisri k.ú. Senica o výmere cca 150 m2 v podiele 1/2 majiteľke Želmíre Fialovej, rodenej Gávorovej, Herbststrasse 11, 863 56 Neusäss, Spolková Republika Nemecko, prechodné bydlisko Hviezdoslavova 484/6, Senica za cenu: 300,-Sk/m2.

 K/ S c h v a ľ u j e odpredaj podielov pozemkov, par. č. 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978 o výmere 1321 m2 v „C“ registri k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 226 na Ružovej ul. za cenu 3,-Sk/m2.

 L/ S c h v a ľ u j e odpredaj spoluvlastníckych podielov pozemkov, parc. č. 1439, 1440, 1441 o výmere 590 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.č. 291 na Palárikovej ulici za cenu: 165,-Sk/m2.

 M/ S c h v a ľ u j e odpredaj pozemku častí parciel č. 34208/5 a 34208/6 v „C“ registri, k.ú. Senica o výmere cca 2000 m2 Danielovi Mészárošovi, Jurská 9, 831 02 Bratislava za cenu: 500,-Sk/m2.

???  1. S c h v a ľ u j e kúpu parciel č. 1661/3, 1661/6, 1661/7, 1661/11, 1661/12, 1661/123, 1661/124, 1661/125, 1661/126 a administratívnej budovy so súp. č. 1511, dielne so súp. číslom 1500 a tescobaráku so súp. číslom 1501 v kat. území Senica /časť areálu bývalých kasární/ od spoločnosti     GLOBALPACK Slovakia, s.r.o. so sídlom v Senici, Priemyselná č. 277/33, IČO 36 253 642 za cenu 1000,-Sk.

 

 napísaná na 18. riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa 15. decembra 2005 o 15.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ.

K/ R u š í uznesenie c. 14/05/O týkajúce sa odkúpenia pozemku p.c. 247/1 v „E“ registri k.ú. Senica o výmere cca 3 103 m2 za cenu 300,-Sk/m2 s podmienkou, že sa uskutocní odkúpenie od všetkých vlastníkov: Hemmerová Anna, Capka Vojtech, Capka Kvetoslav, Hozáková Svetluše.

 L/ S c h v a l u j e odpredaj castí pozemkov par. c. 1628/1 diel c. 3 a 4 o výmere 1 246 m2, par. c. 1629/1 diel c. 5,6,7 o výmere 2 653 m2 v „E“ registri k.ú. Senica v zmysle GP c. 240-225-056-93 spolocnosti Introplast a.s., Priemyselná 281/41, Senica za cenu: 350,-Sk/m2.               Poz: spojenie výroby s OMS (doz.rada.Levársky Vépy, Zíšek Labaš,..)

M/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku p.c. 1580/2 v „E“ registri k.ú. Senica (v zmysle GP c. 513/05 je to p.c. 1665/4 register „C“ k.ú. Senica) o výmere cca 5000m2 spolocnosti FEROSAM s.r.o., Kpt. M. Uhra 57/3, Myjava za cenu: 500,-Sk/m2.

 

 

prijaté na 17. riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Senici konanom dňa 3. novembra 2005.

 K/ S c h v a ľ u j e odpredaj pozemku p.č. 1455/10 a 1455/11 v k.ú. Senica vo výmere 209 m2 firme Fezop, s.r.o. Palárikova 308, Senica za cenu: 500,-Sk/m2.     Poz: predajňa mäsa a mäsových výrobkov p. Ferenčíka

 L/ S c h v a ľ u j e odkúpenie pozemkov p.č. 132, 134, 135 v „E“ registri k.ú. Senica vo výmere 891 m2 od vlastníkov Ing. Miroslav Koprla, Kalinová 1250/3, Senica Ľubomír Koprla, Ružová ul. 226/16, Senica Peter Zigmund, Robotnícka 72/90, Senica a odkúpenie pozemku p.č. 1767/8 od dedičov po nebohej Anne Koprlovej vo výmere 527 m2 za cenu: 200,-Sk/m2.

 1. S c h v a ľ u j e odpredaj pozemku p.č. 2866/140 k.ú. Senica vo výmere 18 m2 v zmysle GP č. 89/2004 žiadateľovi Ľubomírovi Kubinovi, bytom Stará Myjava 30 za cenu 300,-Sk/m2.

 Zároveň poveruje primátora k podpísaniu zmluvy. 2. O d p o r ú č a vrátiť návrh na odpredaj pozemkov p.č. 2866/116 – 2866/139, 141, 142 k.ú. Senica v zmysle GP č. 89/2004 majiteľom garáží vybudovaných na predmetných pozemkoch späť do MsR na doplnenie. 

1. S ť a h u j e z r o k o v a n i a návrh na odkúpenie pozemkov p.č. 3795/3 a 3787/2 o výmere 2633 m2 a 7967 m2 spolu 10600 m2 k.ú. Senica od pána Milana Miškoviča a manželky Emílie, bytom Robotnícka 64/47, Senica. Poz: medzi cyklotrasou

!!!R/ S c h v a ľ u j e odpredaj časti areálu bývalých Kasární: 1/ budovy s.č. 1545 sklad a s.č. 1516 administratívna budova k.ú. Senica za cenu 1202802,-Sk 2/ pozemky p.č. 1661/28, 29, 44, 167 k.ú. Senica o celkovej výmere 1871 m2 za cenu 561300,-Sk 3/ spevnené plochy o výmere 48 m2 za cenu 1454,-Sk firme Colorex Logistic s.r.o., Pod Kalváriou 563/42, Skalica.

S/ S c h v a ľ u j e zrušenie časti uznesenia týkajúceho sa odpredaja areálu bývalých kasární, špecifikovaného pod bodom č. 21 prílohy v uznesení č. 15/05/F firme Hílek a spol., Vajanského 24/17 Senica.

 !!!T/ S c h v a ľ u j e odpredaj časti areálu bývalých Kasární: a/ pozemok p.č. 1661/45 o výmere 272 m2, p.č. 1661/49 o výmere 15 m2, 1661/47 o výmere 80 m2 a časti pozemkov p.č. 1661/13 a 1661/14 o výmere cca 2000 m2 – presnú výmeru určí GP za cenu 300,-Sk/m2. b/ spevnené plochy II 7 m2 za cenu 238,-Sk c/ budova skladu s.č. 1541 za cenu 260 784,-Sk pani Silvii Demovej, Muškátová 1105, Senica.

 V/ S c h v a ľ u j e prevod vlastníctva bytov v dome č. 526 u. Hurbanova v Senici nasledovným žiadateľom: 1/ Milan Kučera a manž. Anna za cenu: 270 370,-Sk 2/ Vladimír Pleša a manž. Silvia 270 370,-Sk 3/ Štefan Obuch a manž. Anna 284 066,-Sk 4/ Marián Halaš a manž. Helena 281 999,-Sk 5/ Ľubomír Chudjak a manž. Mária 269 510,-Sk 6/ Ján Gach a manž. Viera 269 510,-Sk 7/ René Malík a manž. Miriam 282 860,-Sk 8/ Andrej Horinka a manž. Jana 282 860,-Sk 9/ Ivan Sklenár a manž. Dana 390 095,-Sk 10/ Miloš Surový a manž. Mária 284 066,-Sk 11/ František Šimun a manž. Martina 284 066,-Sk 12/ Michal Stašek a manž Denisa 269 510,-Sk 13/ Ján Slovák a manž. Jana 274 592,-Sk 14/ Milan Kir 282 860,-Sk 15/ Danica Jenčíková 282 860,-Sk 16/ Ervín Sekerka 392 162,-Sk 17/ Alexander Horváth a manž. Zuzana 287 080,-Sk 18/ Marek Daniel a manž. Jana 287 080,-Sk 19/ Jozef Kress a manž. Žaneta 274 592,-Sk 20/ Marián Vyletel a manž. Michaela 271 576,-Sk 21/ Vladimír Kozaitek a manž. Alena 282 860,-Sk 22/ Norbert Herman a manž. Silvia 282 860,-Sk 23/ Miroslav Žiaran a manž. Svetlana 395 176,-Sk 24/ Jana Rácskoová 593 110,-Sk

 W/ S c h v a ľ u j e prevod vlastníctva bytov v dome č. 739 na ul. J. Kráľa v Senici nasledovným žiadateľom: 1/ Ivan Varga a manž. Jitka za cenu 19 071,-Sk.

S c h v a ľ u j e 1. transformáciu komunálneho úveru č. 44/044/04 so zostatkom 24 136 996,-Sk na úver DEXIA KOMUNÁL KOMFORT so splatnosťou maximálne 15 rokov. 2. zmenu ručenia za tento úver formou BIANCO ZMENKY.

 

 

 prijaté na 16. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici konanom dna 8. septembra 2005.

 

R/ R u š í uznesenie c. 14/05/R, týkajúce sa odpredaja casti pozemkov p.c. 1628/1 diel c. 3 a 4 o výmere 1 264 m2, p.c. 1629/1 diel c. 5,6,7 o výmere 2 653 m2 v „E“ registri k.ú. Senica spolocnosti Interspedit s.r.o., Priemyselná 281/41 Senica.

S/ S c h v a l u j e 1. Zrušenie uznesenia c. 14/05/L, týkajúce sa odpredaja casti pozemku novovytvorenej p.c. 2866/144 o výmere 16 m2 k.ú. Senica žiadatelom: Ing. Peter Volek a Jana Voleková. 2. Odpredaj pozemkov novovytvorených parciel v zmysle GP 130/2004:

a/ cast p.c. 2866/144 k.ú. Senica o výmere 16 m2 žiadatelovi: Ivan Haba, Hviezdoslavova 471/44, Senica b/ p.c. 2866/145 k.ú. Senica o výmere 19 m2 žiadatelovi: JUDr. Ladislav Dordovic a manželka Jarmila Dordovicová, Hviezdoslavova 471/42, Senica c/ p.c. 2866/146 k.ú. Senica o výmere 19 m2 žiadatelovi: Ing. Jana Oslejová, Hviezdoslavova 469/54, Senica d/ p.c. 2866/114 k.ú. Senica v zmysle GP 140/2003 o výmere 18 m2 žiadatelovi: Válek Peter, Prievaly 175 za cenu: 500,-Sk/m2.

 !!!!1. B e r i e n a v e d o m i e a/ Správu o stave prevodu práv k bytom ku dnu 31. 7. 2005. b/ Žiadosti o poskytnutie dotácií na bytovú výstavbu firmám Wertika s.r.o., Bratislava a Italgroup s.r.o., Senica.

 T/ R u š í uznesenie c. 17/05/O, týkajúce sa odpredaja casti pozemku p.c. 34208/6 o výmere cca 6400 m2 k.ú. Senica firme Slovak Flower Company s.r.o., Priemyselná 278, Senica.

 U/ S c h v a l u j e??? odpredaj nehnutelného majetku žiadatelovi p. Milanovi Junasovi, Továrenská 530, Senica v k.ú. Senica podla predloženého návrhu alt. D: pozemok p.c. 3011/6 o výmere cca 900 m2 pozemok p.c. 3011/7 o výmere cca 31 m2 pod garážou pozemok p.c. 3011/1 o výmere cca 82 m2 pod garážou a druhá terasa v celom rozsahu. Cena za nehnutelnosti: I – pozemky 1000,-Sk/m2 II – spevnené plochy 300,-Sk/m2 III – umývacia rampa 10 000,-Sk/m2 IV – garáže 220 000,-Sk

 V/ S c h v a l u j e vloženie nepenažného vkladu – nehnutelného majetku do Mestského podniku služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477 Senica a to: administratívnu budovu súp. c. 477 a prilahlý pozemok p.c. 3011/1, na ktorom je postavená administratívna budova. V prípade, že do 31.12.2005 nebude splatená kúpna cena p. M. Junasom, ktorému bol odpredaj schválený uznesením MsZ c. 18/05/U, vkladá sa tento nehnutelný majetok ako nepenažný vklad do majetku Mestského podniku služieb, spol. s r.o. Senica.

W/ S c h v a l u j e??? odpredaj spoluvlastníckych podielov pozemkov, par. c. 3088, 3089, 33090 o výmere 678 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 530 na Továrenskej ulici za cenu: 165,-Sk/m2.

 1. R u š í  uznesenie c. 16/05/O v bode 3 týkajúce sa odpredaja pozemku p.c. 1661/23, 1661/21, 1661/19, 1661/20, 1661/22, 1661/13 o výmere cca 7 237 m2, spevnené plochy II o výmere cca 480 m2, garáž súp. c. 1529, tescobarak s.c. 1506, kuchyna, jedálen, lapac kalu v objekte bývalých Kasární spolocnosti Medo, spol. s r.o., Ul. Cervenej armády, Jablonica.       Poz:   ??? žiadal zníženie ceny poz. v kasárňach (kuch zar.)

 Z/ S c h v a l u j e 1. Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi Euro Wheels Slovakia s.r.o. so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, ICO: 35 939 214 a Mesto Senica so sídlom Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, ICO: 00 309 974. Do stanoviska mesta pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie zakomponovat ekologické požiadavky v zmysle návrhov Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica. 2. Zmenu v bode 3.2.7. týkajúcej sa kúpnej ceny, urcit cenu vo výške 220,-Sk/m2

 AA/ S c h v a l u j e 1. Zmenu uznesenia c. 13/04/W týkajúcu sa výmery odpredávanej casti pozemku p. c. 2612 z pôvodne schválenej výmery cca 40 m2 na 97 m2. 2. Odpredanú výmeru pozemku manželom Pavlovi a Ing. Miroslave Harnošovým o výmere 97 m2.

 

  prijaté na 15. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici konanom 23. júna 2005.

 L/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku p.c. 1987 diel c. 1 v „E“ registri k.ú. Senica o výmere 2 181 m2 žiadatelovi Slovenskému polovníckemu zväzu – Regionálna organizácia so sídlom v Senici, Hollého 750, Senica za cenu: 15,-Sk/m2.

!!!!!!!!!!! N/ S c h v a l u j e !!! odpredaj 4 900 akcií v celku spolocnosti Admi Senica a.s. v menovitej hodnote 10 000,-Sk. Ich celková hodnota ciní 49 000 000 Sk. Jedná sa o akcie na meno. Poz: asi p. JUDr. Peter Vrábel

 

O/ S c h v a l u j e 1. Zámer firmy Slovak Flower Company s.r.o., Priemyselná 278, Senica na výstavbu haly – skladu kvetín. 2. Odporúca predložit návrh na odpredaj na rokovanie MsZ v septembri, pricom navrhnutá cena nebude presahovat 500,-Sk/m2.

prijaté na 14. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici konanom 28. apríla 2005 a 5. mája 2005.

N/ S c h v a l u j e odpredaj pozemku parcela c. 1449 v „C“ registri k.ú. Senica o výmere 612 m2 spolocnosti PRIMA ZDROJ HOLDING a. s., Tatranská 298, 017 01 Považská Bystrica za cenu: 500,- Sk/m2.

 O/ S c h v a l u j e odpredaj areálu bývalých Kasární jednotlivým právnickým a fyzickým osobám, a to stavieb, pozemkov, spevnených plôch a prístreškov za cenu: pozemky 300,-Sk, spevnené plochy 60 % zo súdnoznaleckého posudku, stavby so súp. císlami, prístrešky, stavebné úpravy bez spevnených plôch 60% zo súdnoznaleckého posudku v súlade s podmienkami schválenými na 13. MsZ, uzn. c. 15/05/F dna 17.3.2005 nasledovným žiadatelom:

1. Colorex-Logistic s.r.o., Pod Kalváriou 563/42 Skalica, 2. pozemok p.c. c. 1661/88, 1661/92,1661/86, 1661/87, 1661/89, 1661/90, 1661/91, 1661/93, 1661/44, 1661/29, 1661/13 o výmere cca 2759 m2, objekt s.c. 1531, prístrešok s.c. 1661/92. 2. Meis SK s.r.o., Štefánikova 715, Senica, pozemok p.c. 1661/84, 1661/83, 1661/1 o výmere cca 1599 m2, spevnená plocha IV o výmere 981 m2, garáž 1/2 s.c. 1530. 3. Medo spol. s r.o., Ulica Cervenej armády, Jablonica, pozemok p. c. 1661/23, 1661/21, 1661/19, 1661/20, 1661/22, 1661/13 o výmere cca 7237, spevnené plochy II o výmere cca 480 m2, garáž s.c. 1529, tescobarak s.c. 1506, kuchyna, jedálen, lapac kalu.

P/ S c h v a l u j e odpredaj pozemku casti parcely c. 1223/1 v „C“ registri k.ú. Senica o výmere cca 160 m2 žiadatelovi Miroslavovi Jakubovicovi, Jasmínová 1265, 905 01 Senica za cenu 300,-Sk. Presnú výmeru urcí GP.

R/ S c h v a l u j e odkúpenie bývalej budovy Domova mládeže, Hurbanova c. 526, Senica, k.ú. Senica, LV c. 4307 na parcele c. 108, ktorá je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, v správe Obchodnej akadémie v Senici za cenu do výšky 4 991 620,-Sk.

 S/ S c h v a l u j e A/ odkúpenie pozemkov pre stavbu kanalizácie Kunov, p.c. 1548, 1549/3, 1549/4, 1550/1, 1555, 1556, 1565/2, 1566/4 v „E“ registri, k.ú. Senica o výmere 687 m2 a pozemkov p.c. 1543, 1544, 1545, 1555 v „E“ registri, k.ú. Kunov a pozemkov p. c. 261, 262 v „E“ registri, bývalé katastrálne územie Sotina, t.c. Senica o výmere 372 m2 od vlastníkov, prípadne dedicov za cenu 220,-Sk/m2.

 prijaté na 13. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici konanom 17.marca 2005.

F/ S c h v a l u j e odpredaj areálu bývalých Kasární jednotlivým právnickým a fyzickým osobám uvedeným v návrhu, a to stavieb, pozemkov, spevnených plôch a prístreškov za cenu: 1/ pozemky 300,-Sk/m2 2/ spevnené plochy za 60% zo súdnoznaleckého posudku 3/ stavby so súp. císlami, prístrešky, stavebné úpravy bez spevnených plôch za 60% súdnoznaleckého posudku

G/ S c h v a l u j e A/ zámenu pozemkov parc. c. 236/3 o výmere cca 400 m2 a parc. c. 236/4 o výmere cca 383 m2 v "E" registri k.ú. Senica, ktoré sú vo vlastníctve spolocnosti SYNTHESIS s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61 A, Senica za cast parc. c. 990 o výmere cca 445 m2 v k.ú. Senica, ktorá je vo vlastníctve Mesta Senica, Štefánikova 1408/56 B/ odpredaj pozemku casti parcely 3565/288 o výmere cca 338 m2 v "E" registri k.ú. Senica, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Senia, Štefánikova 1408/56, Senica za cenu: 1000,-Sk/m2.                                                                     Poz. Polyfun.dom pri Šanci

 1. S c h v a l u j e odpredaj pozemku casti parcely v "E" registri c. 544, 545 firme ITALGROUP s.r.o. , Hviezdoslavova 1562/61 A o výmere cca 65 279 m2 za cenu 200,-Sk/m2 na individuálnu bytovú výstavbu. Poz- Asi radová výstavba domov IBV JUH

 CH/ S c h v a l u j e rucenie úveru v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamacská cesta c. 8 vo výške 32 772 600,-Sk administratívnou budovou s.c. 1408/56 a pozemkom p.c. 26/8 k.ú. Senica.

 I/ S c h v a l u j e odpredaj objektu Kotolne s.c. 24 a pozemku p.c. 3251 o výmere 450 m2 v k.ú. Senica žiadatelovi Radoslavovi Tulákovi - Reklamná agentúra BOKER, Kolónia 547/9, Senica za cenu: 456 000,-Sk.

 J/ S c h v a l u j e A/ zámenu pozemkov parc. c. 3052/17 o výmere 396 m2 a parc. c. 3052/18 o výmere 12 m2 v k.ú. Senica v zmysle GP c. 36/2004, ktoré sú vo vlastníctve ROOS Group s.r.o., Priemyselná 281/41, Senica za pozemok parc. c. 152/5 o výmere 421 m2 vo vlastníctve Mesta Senica. B/ odpredaj casti pozemku par.c. 146 o výmere cca 1400 m2 za cenu 1000,-Sk/m2

. Presnú výmeru urcí GP. C/ zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka pozemku /Mesto Senica/ parc.c. 3052/1 v k.ú. Senica - právo prechodu a prejazdu cez pozemok - pozemok vo vlastníctve ROOS Group p.c. 3052/3.

 R/ S c h v a l u j e predaj nehnutelného majetku a hnutelného majetku mesta v prenájme TS Senica s.r.o. podla návrhu bez budovy autobusovej stanice v celkovej výške 28.270.391,-Sk Technickým službám, a. s.

 prijaté na 12. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici konanom 3. februára 2005.

E/ S c h v a l u j e zmenu VZN c. 16 o územnom pláne mesta Senica na parc. c. 3093 k.ú. Senica z plochy zelene na plochu pre obcianska vybavenost aj so vznesenými pripomienkami: - zmena územia z plochy zelene na plochu pre obciansku vybavenost len v casti zastavanej stavbou nového polyfunkcného objektu - dodržanie podmienky spracovania a zrealizovania projektu náhradnej výsadby zelene - zachovania ostatnej zelene pre zónu oddychu a bariéry od autobusovej stanice s cielom nepovolovat dalšie stavby medzi autobusovou stanicou a bytovkou na Továrenskej ulici c. 530

1. V r a c i a n á v r h na zámenu pozemkov parc. c. 236/3 o výmere cca 400 m2 a parc.c 236/4 o výmere cca 383 m2 v "E" registri k.ú. Senica, ktoré sú vo vlastníctve spolocnosti SYNTHESIS s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61 A, Senica za pozemky parc. c. 3565/288 o výmere cca 338 m2 a parc. c. 990 o výmere cca 445 m2 v k.ú. Senica, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Senica, Štefánikova 1408/56.                                                                                                                             Poz: polyfunkčné domy v Sotinej,…

 O/ S c h v a l u j e odkúpenie pozemku parc. c. 247/1 v "E" registri v k.ú. Senica o výmere cca 3103 m2 za cenu 300,-Sk/m2 s podmienkou, že sa uskutocní odkúpenie od všetkých spoluvlastníkov: 1. Hemmerová Anna r. Capková, Varnsdorf, Novomestská 1034, CR, 2/5 2. Capka Vojtech, Studánka s.c. 55, CR, 1/5 3. Capka Kvetoslav, Litomerice, M. Majerové s.c. 1842/33, CR, 1/5 4. Hozáková Svetluše r. Capková, Varnsdorf, Husova s.c. 1165, CR, 1/5 (poz: pod bytovú výstavbu)

 1. V r a c i a n á v r h na odpredaj pozemku par. c. 152/5 o výmere 421 m2 a casti pozemku par. c. 146 o výmere cca 2100 m2 v k.ú. Senica spolocnosti ROOS Group s.r.o., Priemyselná 281/41, Senica

 R/ S c h v a l u j e odpredaj castí pozemkov par. c. 1628/1 diel c. 3 a 4 o výmere 1 264 m2, par. c. 1629/1 diel c. 5,6,7 o výmere 2 653 m2 v "E" registri k.ú. Senica v zmysle GP c. 240-225-056-93 spolocnosti Interspedit s.r.o., Priemyselná 281/41, Senica za cenu: 500,-Sk/m2. POZ: Predaj pozemku pre spolocnosti Interspedit                                                  (OMS spojenie ,rozšírenie výroby?)

 prijaté na 11. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici konanom dna 18.novembra 2004

 ????G/ S c h v a l u j e uzavretie dodatku ku zmluve o kúpe cenných papierov uzavretej 1.4.2004 s IPEC Management s.r.o., Rolnícka 116, 831 07 Bratislava príp. dohody o urovnaní v zmysle § 585 Obcianskeho zákonníka, ktorou sa zvýši kúpna cena za akcie vydaných spolocnostou D Developement Senica a.s. so sídlom v Bratislave, Detvianska 27 o 5 mil. Sk.

 

Poznamka: Spoločnosť: IPEC :, konatelia: Ing. Ivan Čarnogurský Čierny chodník 31 Bratislava 831 07, Ing. Pavol Drábek Matejkova 15 , Juraj Necpal Chorvátska 2700/1 Bratislava 811 07Bratislava 841 05, Juraj Necpal Chorvátska 2700/1 Bratislava 811 07, atď. : DDevelopement Senica, predstavenstvo: Ing. Zdeněk Volný , Ing. Ivan Čarnogurský, Juraj Necpal - člen Chorvátska 2700/1, RNDr. Ľubomír Parízek - člen L. Novomeského 1216/82 Senica 905 01, JUDr. Katarína Vrlová L.Novomeského 1217/86, Walter Egger - člen Wildstraße 8 Korneuburg A - 2100Rakúsko, atď

 O/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku, par. c. 26/4 v k.ú. Senica o výmere cca 160 m2 firme Petrogas, spol. s.r.o., Vajanského 24, Senica za cenu: 1000,-Sk/m2.

P/ S c h v a l u j e odpredaj pozemku, novoutvorenej parcely c. 3565/319 v k.ú. Senica v zmysle GP c. 125/2004 o výmere 431 m2 budúcim vlastníkom garáží za cenu: 500,-Sk/m2.

R/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemkov, par. c. 3565/67, 3565/133, 3565/134, 3565/135 o výmere 734 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 1353 na Mudrochovej ulici za cenu 3,-Sk/m2.

 S/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemkov, par.c. 3565/115, 3565/116, 3565/40, o výmere 671 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 1202 na ul. S. Jurkovica za cenu 3,-Sk/m2.

 T/ S c h v a l u j e doplnenie uznesenia c. 4/03/W o odpredaji podielov pozemkov, par. c. 1520, 1521, 1522, 1523 o výmere 611 m2 v k.ú. Senica zostávajúcim vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 305 na Palárikovej ul. za cenu 3,-Sk/m2.

 U/ S c h v a l u j e odpredaj castí pozemkov parc. c. 3011/6, 3011/7 a 3011/1 o výmere cca 1050 m2 v k.ú. Senica vrátane dvoch garáží na parc. c. 3011/7 a 3011/1 v k.ú. Senica žiadatelovi Milanovi Junasovi, Továrenská 530, Senica za cenu : 1 000,-Sk/m2 za pozemok, 500,-Sk/m2 za spevnené plochy, 220 000,-Sk za garáže, 10 000,-Sk za rampu

 V/ N e s c h v a l u j e odpredaj casti pozemku, par. c. 2866/1 v k.ú. Senica firme VAR TRADING, s.r.o., Hviezdoslavova 1417/62, Senica.

 

 X/ S c h v a l u j e podanie žiadosti na Ministerstvo obrany SR o bezodplatný prevod bývalého cviciska extravilánnych pozemkov par. c. 1412/1, 1427/2, /3, /5, /6, /7, /41, /42 o celkovej výmere 159 063 m2.

 

 prijaté na 2. mimoriadnom zastupitelstve v Senici konanom dna 16. septembra 2004.

??????

prijaté na 11. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici konanom dna 18.novembra 2004.

 

F/ S c h v a l u j e odkúpenie rozostavanej príjazdovej cesty k závodu Arcelor v zmysle priloženej štúdie od IPEC Management s.r.o., Rolnícka 116, 813 07 Bratislava za cenu 10 mil. Sk na základe uznesenia vlády c. 888/2004 z 14. 9. 2004 a zmluvy medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom financií SR.

 G/ S c h v a l u j e uzavretie dodatku ku zmluve o kúpe cenných papierov uzavretej 1.4.2004 s IPEC Management s.r.o., Rolnícka 116, 831 07 Bratislava príp. dohody o urovnaní v zmysle § 585 Obcianskeho zákonníka, ktorou sa zvýši kúpna cena za akcie vydaných spolocnostou D Developement Senica a.s. so sídlom v Bratislave, Detvianska 27 o 5 mil. Sk.

/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku, par. c. 26/4 v k.ú. Senica o výmere cca 160 m2 firme Petrogas, spol. s.r.o., Vajanského 24, Senica za cenu: 1000,-Sk/m2.

 P/ S c h v a l u j e odpredaj pozemku, novoutvorenej parcely c. 3565/319 v k.ú. Senica v zmysle GP c. 125/2004 o výmere 431 m2 budúcim vlastníkom garáží za cenu: 500,-Sk/m2.

 R/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemkov, par. c. 3565/67, 3565/133, 3565/134, 3565/135 o výmere 734 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 1353 na Mudrochovej ulici za cenu 3,-Sk/m2.

S/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemkov, par.c. 3565/115, 3565/116, 3565/40, o výmere 671 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 1202 na ul. S. Jurkovica za cenu 3,-Sk/m2.

 U/ S c h v a l u j e odpredaj castí pozemkov parc. c. 3011/6, 3011/7 a 3011/1 o výmere cca 1050 m2 v k.ú. Senica vrátane dvoch garáží na parc. c. 3011/7 a 3011/1 v k.ú. Senica žiadatelovi Milanovi Junasovi, Továrenská 530, Senica za cenu : 1 000,-Sk/m2 za pozemok, 500,-Sk/m2 za spevnené plochy, 220 000,-Sk za garáže, 10 000,-Sk za rampu

 V/ N e s c h v a l u j e odpredaj casti pozemku, par. c. 2866/1 v k.ú. Senica firme VAR TRADING, s.r.o., Hviezdoslavova 1417/62, Senica.

 X/ S c h v a l u j e podanie žiadosti na Ministerstvo obrany SR o bezodplatný prevod bývalého cviciska extravilánnych pozemkov par. c. 1412/1, 1427/2, /3, /5, /6, /7, /41, /42 o celkovej výmere 159 063 m2.

 Y/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemkov, parc. c. 987, 988 o výmere 293 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 286 na Priemyselnej ulici, za cenu 165,-Sk/m2.

 

prijaté na 2. mimoriadnom zastupitelstve v Senici konanom dna 16. septembra 2004.

???????

prijaté na 10. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici konanom dna 2. septembra 2004.

1. S c h v a l u j e a/ Prijatie komunálneho úveru od Dexia banky a.s. vo výške 43.653.400 Sk za úcelom odkúpenia nehnutelností - pozemkov (parcelné císlo 1580/2 a cast parcely c. 1582) v k.ú. Senica. b/ Rucenie za tento úver nehnutelnostou - budovou novej polikliniky. 2. S c h v a l u j e a/ Prijatie úveru od Dexia banky a.s. vo výške 5.830.560 Sk za úcelom odkúpenia nehnutelnosti - pozemku (parcelné císlo 1809/2 vo výmere 8 032 m2 a 1810/1 vo výmere 40 556 m2) v k.ú. Senica. b/ Rucenie za tento úver - bianco zmenka.  K/ S c h v a l u j e odpredaj pozemku parc. c. 669/26 o výmere 1241 m2 v k.ú. Senica spoluvlastníkom Obchodného centra Senica "Centrál pasáž", Hviezdoslavova1469/61 v Senici podla prílohy v zmysle GP c. 506/01 za cenu: celý pozemok za 1 300 000,-Sk vzhladom k vybudovanej investícii.

 L/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku parc. c. 669/27, 669/33, 669/34, 669/35 o výmere 445 m2 v k.ú. Senica žiadatelovi NORTH REALITY s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, Senica za cenu: 1000,-Sk/m2 Poz: při kravínoch banka,…

M/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku parc. c. 669/1 o výmere 796 m2 v k.ú. Senica žiadatelovi NORTH REALITY s.r.o. , Hviezdoslavova 1562/61A, Senica, za cenu: 1501,-Sk/m2. Poz: za kravínmi, na detskom ihrisku, plánovaná bytovka

 N/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku parc. c. 26/5 o výmere cca 250 m2 v k.ú. Senica, žiadatelovi Eduardovi Rehákovi - ADIS, bytom L. Novomeského 1350/112, Senica, za cenu: 1500,- Sk/m2

 O/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku par. c. 669/1 diel 1 o výmere 77 m2 v k.ú. Senica žiadatelovi J & R partners, s.r.o., Hviezdoslavova 1417/64, Senica v zmysle GP c. 1/2004, za cenu: 1500,- Sk/m2.

 R/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku parc. c. 3565/2 o výmere cca 300 m2 v k.ú. Senica žiadatelovi Mgr. Anne Špánikovej - Lekáren Arnika, Zimný štadión, Sotina, Senica za cenu: 500,-Sk/m2. Presnú výmeru urcí GP.

T/ N e s c h v a l u j e odpredaj extravilánnych pozemkov, par. c. 419 o výmere 8 425 m2 a 2/8 parc. c. 514/2 o výmere 317 m2 v k.ú. Senica firme DDK Slovakia spol. s.r.o., Železnicná 465, Senica

 U/ S c h v a l u j e odpredaj castí pozemkov parc. c. 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 v k.ú. Kunov o výmere cca 14000 m2 investorovi Ing. Jánovi Pagerkovi - Cestné komunikácie Senica, Štefánikova 713, Senica za cenu: 220,-Sk/m2.

 

 

 

prijaté na 9. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici, konanom dna 15. júna2004.

 N/ S c h v a l u j e 1. Odpredaj pozemkov parc. c. 3361/1 a casti parc. c. 3361/2 o výmere cca 444 m2 žiadatelovi NORTH REALITY s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, Senica za cenu: 500,- Sk/m2.

 !!!!!!NORTH REALITY, s.r.o.: A.Sásová ,Senica, Michele Piccagnoni Via Ponchiera 209 Sondrio 231 00 Talianska republika, Mirco Stoppani Via Brigata Alpina Orobica 23 Sondrio 231 00 Talianska republika  2. Odpredaj pozemku parc.c. 3361/3 o výmere cca 2 154 m2 v k.ú. Senica žiadatelom: František Okruhlica, Sabinovská 9, Bratislava, Ing. Vladimír Kocourek, Brezová 860, Senicaza cenu: 500,-Sk/m2. Poznámka: všetky tri pozemky vo výstavbe ITALGROUP  O/ S c h v a l u j e 1. Zámer výstavby obchodného centra na Párovciach. 2. Zmenu územného plánu v casti Párovce na obciansku vybavenost v súlade so zámerom výstavby obchodného centra. 3. Podmienky mesta, za ktorých sa uskutocní realizácia zámeru: - vybudovanie kruhového objazdu na križovatke ciest II/500 a I. 51

- vybudovanie casti cesty - príjazdovej komunikácie - vybudovanie inžinierskych sietí po hranicu pozemku za úcelom výstavby IBV Párovce. 4. Cenu za odpredaj pozemku vo výške 600,-Sk/m2. 5. Odpredaj casti pozemku parc. c. 3264/1 v k.ú. Senica o výmere cca 10 000 m2 a zámenu casti pozemkov parc. c. 3265/1, 3266, 3267, 3280/2 za mestské pozemky na parc. c. 3264/1 žiadatelovi: C.F.H.Part s.r.o., Gogolova 18, Bratislava na výstavbu hypermarketu Hypernova a cerpacej stanice za cenu: 600,-Sk/m2.

prijaté na 1. mimoriadnom zastupitelstve v Senici konanom dna 19. 5. 2004 

3/ Odpredaj casti pozemku na parcelách c. 1580/2, 1582, 1581 o celkovej výmere cca 65 000 m2 v k.ú.Senica, ktorých presnú výmeru urcí geometrický plán za cenu 200.- Sk/m firme, ktorá bude na tento úcel splnomocnená koncernom Arcelor. Tento pozemok sa predáva výlucne na úcel výstavby oceliarskeho servisného centra na tvarovanie plechov firmy Arcelor v Senici.

 D/ S c h v a l u j e odkúpenie pozemkov na LV c. 3673 a to parc.c. 1580/2 o výmere 195 374 m2 v k.ú. Senica za cenu 200.- Sk/m2 od vlastníkov pozemkov zapísaných na LV ku dnu podpisu kúpno - predajnej zmluvy.

 F/ P o v e r u j e primátora mesta k podpísaniu kúpno-predajných zmlúv pozemkov od vlastníkov zapísaných na LV c. 3673, parc. c. 1580/2 o výmere 195 374 m2 v k. ú. Senica.

G/ S c h v a l u j e uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na parc.c. 1592/2 o výmere 32m2, 1592/4 o výmere 5226m2 a parc.c. 1593 o výmere 349 852 m2 v k.ú. Senica, na základe ktorých sa vlastníci zmluvne zaviažu, že v prípade, že mesto Senica bude uzavierat kúpno-predajnú zmluvu na predmetné pozemky, budú mu tieto odpredané maximálne za cenu 200.- Sk/m2.

 H/ S c h v a l u j e 1/ odkúpenie casti pozemku parc.c. 1582 v k.ú. Senica o výmere cca 22 000 m2 maximálne za cenu 200.- Sk/m2 od vlastníka pozemku pre úcel výstavby oceliarskeho servisného centra Arcelor na tvarovanie a spracovanie plechov v Senici 2/ odkúpenie v ods. 1 identifikovaného pozemku od Slovenského pozemkového fondu. V prípade, že Slovenský pozemkový fond v zmysle zákona urcí iného vlastníka pozemku, je primátor mesta oprávnený podpísat kúpno-predajnú zmluvu s vlastníkom pozemku, ktorý bude ku dnu podpisu zmluvy zapísaný na liste vlastníctva.

 CH/ B e r i e n a v e d o m i e informáciu o financných nákladoch a dopadoch na realizáciu projektu: 1/ mesto - kúpa - 195 374 m2 x 200.- Sk/m2 = 39.074.800,- Sk 22 000 m2 x 200.- Sk/m2 = 4.400.000,- Sk ____ spolu 43.474.800,- Sk 2/ mesto - odpredaj - 65 000m2 x 200.-Sk/m2 = 13.000.000,- Sk 3/ kúpa - predaj = rozdiel 43 474 800 - 13 000 000 = 30.474.800,- Sk 5/ Rocný príjem z dane z nehnutelnosti od spolocnosti Arcelor predpokladáme vo výške 2.328.725,- Sk/ rok. Príjem z dane z nehnutelností mesto použije na splátku úveru vo výške 30 000 000.- Sk.

1. D e k l a r u j e - záujem o prebytocný nehnutelný majetok štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a to : - areál kasární - pozemky parc. c. 1661/1 - 1661/119 zastavané plochy o celkovej výmere 149 872 m2 a stavby súpisné císlo 1500 - 1546 v k.ú. Senica, - pozemok parc. c. 14104/1 ostatné plochy o výmere 88 692 m2 v k.ú. Senica. 

prijaté na 8. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici, konanom dna 29. apríla 2004.

P/ S c h v a l u j e zmenu uznesenia MsZ c. 6/03/I o odkúpení pozemku, novoutvorenej parc. c. 3264/1 a 3264/2 (t.j. v "E" registri parc. c. 1810/1 a parc. c. 1809/2) v k.ú. Senica v zmysle GP c. 26/99 od SR - Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdkova 36 v casti: za cenu zo 70,-Sk/m2 na 120,-Sk/m2.

 1. D e k l a r u j e - záujem o prebytocný nehnutelný majetok štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky, a to : - areál kasární - pozemky parc. c. 1661/1 - 1661/119 zastavané plochy o celkovej výmere 149 872 m2 a stavby súpisné císlo 1500 - 1546 v k.ú. Senica, zapísané na LV c. 1098 - pozemok parc. c. 14104/1 ostatné plochy o výmere 88 692 m2 v k.ú. Senica, zapísané na LV c. 1098

X/ S c h v a l u j e odpredaj akcií mesta Senica vo výške 17,6% na akciovom kapitále spolocnosti D Developement Senica, a.s. firme IPEC - Management, s.r.o. Bratislava za cenu 10 mil.Sk

Poznamka: !!!! ( Vrlová )!!!! Spoločnosť: IPEC :, konatelia: Ing. Ivan Čarnogurský Čierny chodník 31 Bratislava 831 07, Ing. Pavol Drábek Matejkova 15 , Juraj Necpal Chorvátska 2700/1 Bratislava 811 07Bratislava 841 05, Juraj Necpal Chorvátska 2700/1 Bratislava 811 07, atď. : DDevelopement Senica, predstavenstvo: Ing. Zdeněk Volný , Ing. Ivan Čarnogurský, Juraj Necpal - člen Chorvátska 2700/1, RNDr. Ľubomír Parízek - člen L. Novomeského 1216/82 Senica 905 01, JUDr. Katarína Vrlová L.Novomeského 1217/86, Walter Egger - člen Wildstraße 8 Korneuburg A - 2100Rakúsko, atď

 prijaté na 7. riadnom zasadaní MsZ v Senici, konanom dna 26. februára 2004

 R/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemku, parc. c. 152/18 o výmere 1054 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 720 na Štefánikovej ulici za cenu 3,-Sk/m2.

 S/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemkov, parc. c. 3565/35, 3565/122, 3565/123 o výmere 670 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 1207 na ulici S. Jurkovica za cenu 3,-Sk/m2.

T/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemku, parc. c. 152/19 o výmere 1044 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 743 na Hollého ulici za cenu 3,-Sk/m2. .

 U/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemku, parc. c. 156 o výmere 929 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 746 na Hollého ulici za cenu 3,-Sk/m2. Zároven poveruje primátora mesta k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy.

prijaté na 6. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici, konanom dna 11. decembra 2003.

 I/ S c h v a l u j e (OBCHODNÁ ZÓNA?) odkúpenie pozemku, novoutvorenej parc. c. 3264/1 (t.j. v "E" registri parc. c. 1810/1 a parc. 1809/2) v k.ú. Senica o výmere 33 594 m2 v zmysle GP c. 26/99 od SR - Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdkova 36 za cenu maximálne 70,-Sk/m2. Zároven poveruje primátora mesta k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy 

J/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemkov, parc. c. 2820/3 a parc. c. 2866/1 v k.ú. Senica o výmere cca 1200 m2 žiadatelom: Tibor Lauko, Hviezdoslavova 1397, Senica Peter Palkovic, Kalinciakova 298/18, Senica, každý v podiely 1/2 za cenu: 500,-Sk/m2.

K/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku, parc. c. 2866/1 v k.ú. Senica o výmere cca 200 m2 žiadatelovi Petrovi Polakovicovi, bytom Kalinciakova 298/18, Senica za cenu: 500,-Sk/m2. Presnú výmeru urcí GP. Zriadit vecné bremeno na existujúce inžinierske siete.

 R/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku, par. c. 3565/2 v k.ú. Senica o výmere cca 1420 m2 spolocnosti ROTI invest, spol. s r.o., Malé Pálenisko 11, Bratislava za cenu: 500,-Sk/m2. Presnú výmeru urcí GP.

 prijaté na 5. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici, konanom dna 13. novembra 2003.

 O/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemku, par. c. 1466, 1467, 1468, 1469 o výmere 610 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 296 na Kalinciakovej ulici za cenu 3,-Sk/m2. Zároven poveruje primátora mesta k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy.

 P/ S c h v a l u j e odpredaj podielov pozemkov, parc. c. 1486, 1487 o výmere 407 m2 v k.ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome s.c. 297 na Kalinciakovej ulici za cenu znaleckého posudku. Zároven poveruje primátora mesta k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy *

 AB/ S c h v a l u j e odpredaj casti pozemku, parc.c. 2866/1 v k.ú. Senica v zmysle GP 101/2003 pozemky parc.c. 2866/112 a 2866/113 o celkovej výmere 154 m2 firme Dobiáš Pavol DD Autotechna za cenu: 500,-Sk/m2

 prijaté na 4. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici, konanom dna 18. septembra 2003.

 AF/ S c h v a l u j e odkúpenie castí pozemku par. c. 212 o výmere 399m2 a par. c. 213 o výmere 464 m2 v "E" registri v k.ú. Senica od : - Petra Vcelku, Hurbanova 1378, Senica, - Emílie Prachárovej, Florian. nám. 2811/1A, Bratislava za cenu : 150,- Sk/ m2 .

prijaté na 3. riadnom zasadaní Mestského zastupitelstva v Senici, konanom 26.júna 2003.

S c h v a l u j e 1. Odpredaj casti pozemku, parcely c. 1667 o výmere cca 4 500 m2 v k.ú. Senica firme Sepos spol. s.r.o., Záhradná 1051, Senica . 2. Odpredaj dotknutého pozemku za cenu 350,-Sk/m2

 *S c h v a l u j e 1. Odpredaj casti pozemku, parcely c. 1667 o výmere cca 4 700 m2 v k.ú. Senica Stavebnej firme Štefan Šeliga, Jablonová 1277, Senica. 2. Opredaj dotknutého pozemku za cenu 350,-Sk/m2

 AC/ S c h v a l u j e odkúpenie futbalového areálu na pozemkoch a pozemkov uvedených v prílohe - list vlastníctva c. 4602 v k.ú. Senica ako ucelenej nehnutelnosti od Futbalového klubu SH Senica za symbolickú 1,- Sk a zámer odovzdania majetku do správy RSMS.

Y/ S c h v a l u j e odpredaj castí pozemkov , PKn. par. c. 1627/1 v k.ú. Senica o výmere cca 600 m2 , žiadatelom - p. Anne Morvayovej, Kaplinská 1086/12, Senica - MUDr. Eliške Majdákovej, Kaplinská 1085/10, Senica, - Zdenkovi a Helene Žáckovým, Kaplinská 1084/8, Senica za cenu : 221,- Sk/ m2 .

Z/ S c h v a l u j e odpredaj pozemku , novoutvorenej par. c.3565/302 vo výmere 5099 m2 v zmysle GP c.16/2003 v k.ú. Senica žiadatelovi Ing. Pavlovi Vernerovi, bytom Slávicie údolie 122, Bratislava za cenu: 1,- Sk.

 AA/ S c h v a l u j e odpredaj pozemku , par. c. 21/1 vo výmere 1461 m2 a par. c. 21/2 vo výmere 993 m2 v zmysle GP v k. ú. Senica spotrebnému družstvu Jednota Senica, Nám. oslobodenia 12, Senica za cenu : 1 000,-Sk/ m2.

 napísaná na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupitelstva v Senici, konanom 24. apríla 2003 o 15.00 h vo velkej zasadacke MsÚ Senica.

- Návrh na odpredaj casti PKn. parciel c. 93, 365, 213, parciel v "E" registri 91/3, 92/1, parciel v "C" registri 91/1, 92/2, 88/2, 88/1, 91/4, 89, 90, 86/2, 87/2 v k.ú. Senica - Rovenská ulica.

 RNDr. Parízek: Mestská rada schválila odpredaj, ale nezaujala stanovisko k cene. Návrh je podla cenovej mapy za 263,-Sk/m2. Poslanci nemali žiadne dotazy, pripomienky, návrhy, bolo prijaté uznesenie c. 2 / 03 / V. H l a s o v a n i e o uznesení c. 2 / 03 / V: prítomných 17 poslancov, 17 poslancov za, nikto proti, nikto sa hlasovania nezdržal.

V / S c h v a l u j e odpredaj casti PKn. parciel c. 93, 365, 213, parciel v " E " registri 91 / 3, 92 / 1, parciel v " C " registri 91 / 1, 92 / 2, 88 / 2, 88 / 1, 91 / 4, 89, 90, 86 / 2 v k. ú. Senica, Rovenská ul. žiadatelom: 1. Patrik Šimek, bytom Kaplinská 1111/5, Senica, cca 900 m2 2. RNDr. Vladimír Levársky, bytom Orgovánová 1070/4, Senica, cca 800 m2 3. Ing. Igor Parízek, bytom gen.L.Svobodu 1358/8, Senica, cca 1000 m2 4. Katarína Hrncíriková, bytom Cácov 290, Senica, cca 1080 m2 5. Pavol Rehuš, bytom Rovenská 667/1, Senica, cca 700 m2 6. Ing. František Skala, bytom J.Mudrocha 1354/44, Senica, cca 700 m2 za cenu 263,-- Sk / m2. Do zmluvy zakotvit zmluvné podmienky: - mat stavebné povolenie do 2 rokov, inak sa uplatnuje právo spätnej kúpy za kúpno-predajnú cenu Mestu Senica. - znášat všetky náklady spojené s prevodom

 X / S c h v a l u j e odpredaj rodinného domu súp. c. 690 na Rovenskej ulici v k. ú. Senica: - p. Školastike Hradskej, bytom Rovenská 690, Senica - Mgr. Olge Tomišovej, bytom Športová 1010, Velké Leváre - Eve Hradskej, bytom Nám. oslobodenia 16/29, Senica - Petrovi Hradskému, bytom Kunov 177, Senica za cenu znaleckého posudku 159 550,-- Sk.

 A B / S c h v a l u j e odpredaj novovytvorených parciel v zmysle GP 6/2002 /to sú PKn. parcely c. 2217, 2223/5, 2213, 2206, 2196/1, 2223/1/ v k. ú. Senica - cast Cácov nasledovným žiadatelom: 1. p.c. 1906/2 o výmere 232 m2 - Rýzek Miroslav, bytom Cácov 191 2. p.c. 1902/2 o výmere 192 m2 - Tomešová Zdenka, bytom Cácov 188 3. p.c. 1900/2 o výmere 192 m2 - Jakábová Mária a manžel Stanislav, bytom Cácov 189 4. p.c. 1898/2 o výmere 192 m2 - Sekácová Jarmila, bytom Cácov 187 5. p.c. 1896/2 o výmere 192 m2 - Štefecková Jana JUDr., bytom Štefánikova 726, Senica, Štefecková Anna, bytom Cácov 186, Slobodová Dana, bytom Petzwaldova 552/48, Nitra 6. p..c. 1894/2 o výmere 192 m2 - Škrovina Martin Ing. a manželka Erika Ing., bytom Štúrova 140, Senica 7. p.c. 1892/2 o výmere 192 m2 - Zich Pavol a manželka Emília, bytom Cácov 184 8. p.c. 1890/2 o výmere 192 m2 - Jankovic Eduard a manželka Anna, bytom Cácov 9. p.c. 1888/2 o výmere 192 m2 - Mikulík Miroslav, bytom Cácov 164 10. p.c. 1886/2 o výmere 192 m2 - Potúcková Marta, bytom Cácov 181 11. p.c. 1883/2 o výmere 64 m2 - Vyzváry Viliam a manželka Ludmila, bytom Cácov 180, p.c. 1884/2 o výmere 128 m2 - Vyzváry Viliam a manžel ka Ludmila, bytom Cácov 180 12. p.c. 1881/2 o výmere 80 m2 - Strunák Radovan a manželka Jarmila, bytom Hollého 751/10, Senica, p.c. 1882/2 o výmere 112 m2 - Strunák Radovan a manželka Jarmila, bytom Hollého 751/10, Senica 13. p.c. 1879/2 o výmere 127 m2 - Mikulícek Pavol a manželka Olga, bytom Cácov 178, Mikulícek Pavol, bytom Cácov 178 p.c. 1880/2 o výmere 65 m2 - Mikulícek Pavol a manželka Olga, bytom Cácov 178, Mikulícek Pavol, bytom Cácov 178 14. p.c. 1878/5 o výmere 196 m2 - Chocholácek Jozef a manželka Anna, bytom Cácov 149 15. p.c. 1877/2 o výmere 192 m2 - Plánavský Miroslav, bytom Kunov 144 16. p.c. 1875/2 o výmere 192 m2 - Zich Stanislav, bytom Cácov 217 17. p.c. 1873/2 o výmere 191 m2 - Benovský Jozef a manželka Viera, bytom Cácov 174 18. p.c. 1870/2 o výmere 32 m2 - Iskra Imrich a manželka Ernestína, bytom Cácov 173, p. c. 1871/2 o výmere 160 m2 - Iskra Imrich a manželka Ernestína, bytom Cácov 173 19. p.c. 1867/2 o výmere 192 m2 - Menzlová Emília, bytom Cácov 179, Filípková Olga, bytom Hlboké 266, Otépka Jozef, bytom Radošovce 118, Otépka Pavel, bytom Agátova 1306, Senica 20. p.c. 1864/2 o výmere 192 m2 - Krcha Ján a manželka Anna, bytom Cácov 170 21. p.c. 1862/3 o výmere 42 m2 - Filípek Peter, bytom Cácov 169, p.c. 1862/2 o výmere 78 m2 - Filípek Peter, bytom Cácov 169 22. p.c. 1860/2 o výmere 32 m2 - Hlavacka Štefan a manželka Anna, bytom Kolónia 616, Senica 23. p.c. 1904/2 o výmere 227 m2 - Oravec Peter Mgr., bytom Okružná 1179/9, Senica, Oravcová Marta, bytom Okružná 1179/9, Senica, Dubec Peter, bytom IBV záhrady 1048, Senica, Moravcíková Emília, bytom ul. SNP 774/42, Senica, Oravec Miroslav Ing., bytom Okružná 1179/9 24. p.c. 1869/2 o výmere 192 m2 - Burian Jozef a manželka Mária, bytom Cácov 172 za cenu 51,-- Sk / m2.

/ S c h v a l u j e odpredaj novovytvorených parciel císlo: 2761/2, 2757/1, 2757/2, 2756/2, 2755/2, 2749/2, 2747/2 v zmysle GP 18/2003 v k.ú. Senica - Tehelná ul. 1, p.c. 2761/2 o výmere 890 m2 2, p.c. 2757/1 o výmere 1236 m2 3, p.c. 2757/2 o výmere 1032 m2, p.c. 2756/2 o výmere 80 m2 4, p.c. 2755/2 o výmere 863 m2 5, p.c. 2749/2 o výmere 275 m2 6, p.c. 2747/2 o výmere 132 m2 žiadatelom, prípadne dedicom v príslušných podieloch 1. p.c. 2761/2 o výmere 890 m2 - Šimek Ján Ing. a manželka Alojzia, bytom Tehelná 431/4, Senica, Koblíšková Alojzia, bytom Tehelná 431/4, Senica 2. p.c. 2757/1 o výmere 1236 m2 - Kanová Anna , bytom Tehelná 430/6, Senica 3. p.c. 2757/2 o výmere 1032 m2 - Kanová Viera, bytom Tehelná 429/8, Senica, Kanová Erika, bytom Tehelná 429/8, Senica, Kanová Nina (vydatá Cintulová), bytom Tehelná 429/8, Senica, Kana Juraj, bytom Tehelná 429/8, Senica, p.c. 2756/2 o výmere 80 m2 - Kanová Viera, bytom Tehelná 429/8, Senica, Kanová Erika, bytom Tehelná 429/8, Senica, Kanová Nina (vydatá Cintulová), bytom Tehelná 429/8, Senica, Kana Juraj, bytom Tehelná 429/8, Senica 4. p.c. 2755/2 o výmere 863 m2 - Gašparíková Anna, bytom Hurbanova 525, Senica 5. p.c. 2749/2 o výmere 275 m2 - Žabka František a manželka Magda, bytom Tehelná 425/16, Seni c a 6. p.c. 2747/2 o výmere 132 m2 - Micová Anna, bytom Železnicná 424, Senica za cenu 210,- Sk / m2.

 S c h v a l u j e odpredaj novovytvorenej parcely, c. 2804 v zmysle GP 240- 241-281-2002 (to sú PKn. parcely c. 1565, 1650, 1648/2) v k.ú. Senica o výmere 385 m2 p. Anne Hukovej, bytom Šajdíkove Humence 30 za cenu 165,- Sk/m2.

 

 

                                                            *

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

podvod zostane podvodom

(seničan, 11. 2. 2011 14:08)

ako je to z pozemkamy pod podnikom delphi,treba to zverejniť,ako to bolo majetko právne vysporiadané.

podvod zostane podvodom

(seničan, 11. 2. 2011 14:08)

ako je to z pozemkamy pod podnikom delphi,treba to zverejniť,ako to bolo majetko právne vysporiadané.

fuj!

(kako, 12. 9. 2009 23:47)

Malo by sa o tom hovoriľ viac, nech hanbou chodia zlodeji kanálmi! Vraj aj to Proregio je len zásterka pre prospechárskych nenažrancov.

konečne

(kata, 27. 8. 2009 20:21)

ani si neviete predstaviť ako si primátor s bratom nadzgali vrecká vďaka jeho funkcii. snáď si nemyslíte že sú to čisté peniazky, aj o jeho prepojení na italgroup sú pochybné.

dodo

(dodo, 26. 8. 2009 7:05)

Predáva sa toho dosť. Som zvedavý čo bude robiť ďalší primátor keď už nebude čo rozpredávať. A ani to nestačí. Berú sa ďalšie pôžičky. Banda, no odmeny si odhlasujú.