Choď na obsah Choď na menu
 


Moje poznámky o pohybe majetku mesta Senica II.

20. 5. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Na MsZ dňa 10. a 17. februára 2011

s c h v a ľ u j e a/ Odpredaj 238.181 akcií v spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370 Mestu Skalica, ktoré je akcionárom spoločnosti za cenu 476.362 €, t.j. 2 €/akcia. Menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 eur, druh akcií: kmeňové, forma akcií: akcie na meno, podoba akcií: zaknihované.

 

 

 

 

Na MsZ  v Senici, konanom dňa 9. decembra 2010

                                                   ---------------------------------------------

 
 

 

Na 26. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 25. novembra 2010

 s c h v a ľ u j e 1. Presunutie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamčská cesta č. 8, Bratislava na stavbu 2 x bytový dom 46 b.j. – dom A so súp.č. 2870 na pozemku p.č. 3472/68 vo výmere 851 m2 a dom B so súp.č. 2871 na pozemku p.č. 3472/69 vo výmere 851 m2. Hodnota nehnuteľností je 3.691.593,83 €. 2. Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, Bratislava na budovy bytových domov - dom A so súp.č 2870 na pozemku p.č. 3472/68 vo výmere 851 m2 a dom B so súp.č. 2871 na pozemku p.č. 3472/69 vo výmere 851 m2, na zabezpečenie podmienky využitia tohto domu po dobu 30 rokov na účely nájomného bývania. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu zmlúv.

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj distribučného rozvodu elektrickej energie vybudovaného v lokalite Senica, ulica Sv. Cyrila a Metoda, umiestneného na pozemku „C“ reg. p.č. 3472/71, 3472/40, 3565/373, 3565/374, 3565/375, 3565/69, 3565/70, 3565/61, 3565/242 k.ú. Senica v dĺžke 400 m spoločnosti: ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za cenu 8.275,04 €. 2. Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, z dôvodu, že predmet predaja je vyhradených technickým zariadením, ktoré môže prevádzkovať spoločnosť s príslušným oprávnením.

 

s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj častí pozemku „C“ reg. p.č. 224/1, zastavaná plocha a nádvoria k.ú. Kunov, v zmysle GP č. 46/2010 ide o novovytvorené pozemky: 1/ p.č. 224/11 o výmere 92 m2 žiadateľom : Emil Cigánek nar. 20.1.1969 a manželka Miriam Cigánková, rod. Gachová, nar. 27.8.1973, obaja bytom Kunov 192, Senica 2/ p.č. 224/12 o výmere 84 m2 žiadateľom: Havel Vladimír, nar. 2.5.1951 a manželka Anna Havlová, rod. Poláková, nar. 20.5.1957, obaja bytom Kunov 191, Senica 3/ p.č. 224/13 o výmere 84 m2 žiadateľom: Jaroslav Bordáč, nar. 28.10.1969 a manželka Zuzana Bordáčová, rod. Krčová, nar. 6.7.1976, obaja bytom Kunov 190, Senica 4/ p.č. 224/14 o výmere 88 m2 žiadateľom: Marián Císar, nar. 17.8.1952 a manželka Darina Císarová, rod. Havlová, nar. 20.10.1960, obaja bytom Kunov 189, Senica 5/ p.č. 224/15 o výmere 92 m2 žiadateľom: Iva Koruk, rod. Bábiková, nar. 22.1.1976 a manžel Ali Ihsan Koruk, nar. 20.10.1969, obaja bytom Študentská 3582/47, Trnava 6/ p.č. 224/17 o výmere 99 m2 žiadateľom: Miroslav Kováčik, nar. 9.11.1979 a manželka Jana Kováčiková, rod. Slezáková, nar. 12.5.1977, obaja bytom Kunov 186, Senica za cenu: 10 €/m2.

 s c h v a ľ u j e Odkúpenie nehnuteľného majetku, technologickej infraštruktúry: 1/ komunikácie a chodníky, vybudované na pozemku reg. „C“ p.č. 222/11, druh pozemku zastavané plochy v kat. území Kunov za cenu: 32.406 € 2/ verejné osvetlenie, vybudované na pozemku reg. „C“ p.č. 222/11, druh pozemku zastavané plochy v kat. území Kunov za cenu: 3.539,63 € od spoločnosti: Ing. Ján Pagerka – Cestné komunikácie Senica, Štefánikova 713, Senica, IČO: 11841796.

 

s c h v a ľ u j e 1. Zámer odpredať časť pozemku reg. „C“ p.č. 2613/1vo výmere 945m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v kat. území Senica, ktorá je vyznačená na GP č. 038/2010 ako novovytvorený pozemok p.č. 2613/7, vo výmere 656 m2 za cenu 6.580 €. 2. Zámer predať nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a ods.1 písmeno c) priamym predajom za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov, stanovenej znaleckým posudkom č. 53/2010 znalkyne Ing. Jany Zavadilovej, Hurbanova 770, 906 32 Jablonica, t.j. 3.299,68 eur, slovom tritisícdvestodeväťdesiatdeväť eur a šesťdesiatosem centov t.j. najmenej za cenu znaleckého posudku.

 

 

s c h v a ľ u j e Návrh na odpísanie pohľadávky voči spoločnosti AMEERA, s.r.o.

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj častí pozemku reg. „E“ p.č. 362 vo výmere 1878 m2, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Senica, ktorá je vyznačená na GP č. 17/2010 ako novovytvorený pozemok p.č. 2292/2, vo výmere 155 m2 žiadateľovi: Ivan Horňák, nar. 27.10.1967, bytom Čáčov 293, Senica za cenu: 10 €/m2. 2. Prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov z dôvodu nevyužiteľnosti pozemku na iný účel a jeho polohu – priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa.

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj časti pozemku „C“ reg. p.č. 3565/52 vo výmere 3768 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v kat. území Senica, ktorá je vyznačená GP č. 142/2010 ako novovytvorený pozemok p.č. 3565/443 vo výmere 19 m2 žiadateľom: Mgr. Marek Mach, nar. 25.7.1975, a manželka Gabriela Machová, rod. Tomková, nar. 4.7.1975, obaja bytom Sotinská 1475/15, Senica za cenu: 10 € / m2.

 s c h v a ľ u j e 1. Presunutie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, Bratislava na vlastnú stavbu budovu súp.č. 2678 – bytový dom B - 45 b.j. a pozemok p.č. 24289/188 o výmere 648 m2 v hodnote kúpnej ceny 1.664.280 €. 2. Zriadenie záložného práva v prospech Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, Bratislava na budovu bytového domu súp.č. 2678, dom B- 45 b.j a pozemku p.č.24289/188 na zabezpečenie podmienky využitia tohto domu po dobu 30 rokov na účely nájomného bývania.

 s c h v a ľ u j e zmenu uznesenia č.21/09/F/B/1 na: Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta v zmysle § 7ods.2/ a 4/ zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a doplnkov (zákon) nasledovne: 1. Poliklinike Senica n.o. vo výške 132. 776,- € na spolufinancovanie oprávnených nákladov podaného projektu, nákup prístrojov, zariadenia a zdravotníckeho materiálu.

 

 

 

prijaté na 25. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 16. septembra 2010.

 s c h v a ľ u j e Zámenu pozemkov v k.ú. Senica vo vlastníctve Ferdinanda Bučeka nar. 05.04.1958, bydliskom S. Jurkoviča 1204/24, Senica a to novovytvorený pozemok p.č. 34208/13 vo výmere 2136 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 024/2010 odčlenením z pôvodného pozemku p.č. 34208/4 vo výmere 2226 m2 „C“ reg., druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za pozemky v k.ú. Senica vo vlastníctve Mesta Senica a to pozemku p.č. 34208/1 vo výmere 616 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, novovytvoreného pozemku p.č. 34208/10 vo výmere 698 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 024/2010 odčlenením z pôvodného pozemku p.č. 34208/2 vo výmere 1650 m2 „C“ reg., druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a novovytvoreného pozemku p.č. 34208/11 vo výmere 821 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 024/2010 odčlenením z pôvodného pozemku p.č. 34208/9 vo výmere 2689 m2 „C“ reg., druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Zámenná zmluva bude uzatvorená až po schvaľovacom procese projektu „Kompostáreň bioodpadov Senica“.

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj budovy – sklad, postavený na pozemku p. č. 2873/3 „C“ reg. k. ú. Senica vo výmere 451 m2, nachádzajúci sa v areáli teplárne so súp. č. 531 žiadateľovi: Službyt spol. s r. o., Hviezdoslavova 473/22, Senica, IČO: 34 101 772 za cenu: 81.500 €. 2. Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý schvália trojpätinovou väčšinou hlasov prítomní poslanci MsZ

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch p. č. 1495 o výmere 113 m2, p. č. 1496 o výmere 192 m2, p. č. 1497 o výmere 191 m2, p. č. 1498 o výmere 114 m2 spolu o výmere 610 m2 „C“ reg. k. ú. Senica vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 301 na Kalinčiakovej ulici za cenu 5,48 €/m2.

 s c h v a ľ u j e 1. Zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901 na nehnuteľný majetok: - budova so súpisným číslom 641 – múzeum L. Novomeského, postavená na par. č. 3378/2 v kat. území Senica na zabezpečenie pohľadávky kúpnej ceny 169 288,99 €, vyplývajúcej zo zmluvy o kúpe nehnuteľností zo dňa 09.09.2008. Záložné právo sa zriaďuje do okamihu splatenia kúpnej ceny záložnému veriteľovi. 2. Zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901 na nehnuteľný majetok: - budova kultúrne stredisko so súpisným číslom 323, postavená na parc. č. 1464 a pozemok parc. č. 1464 vo výmere 1604 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v kat. území Senica na zabezpečenie pohľadávky kúpnej ceny 225 718,65 €, vyplývajúcej zo zmluvy o kúpe nehnuteľností zo dňa 09.09.2008.

 s c h v a ľ u j e zvýšenie základného imania spoločnosti OMS ARENA Senica a.s. so sídlom Čáčov, 905 01 Senica, IČO: 36752673 o sumu 4 123 440 €. Mesto Senica sa bude podielať na zvýšení základného imania upísaním 407 akcií v menovitej hodnote 3 320 € jednej akcie, emisný kurz akcie je 3 652 €. Upísané akciu budú splatené vkladom nehnuteľného majetku v celkovej hodnote 1 489 304,76 € popísanom v znaleckom posudku č. 119/2010 vypracovanom znalcom Ing. Juríkom. Nepeňažný vklad sa započíta za plnenie emisného kurzu upísaných akcií vo výške 1 486 364 €. Špecifikácia nehnuteľností: drobné stavby: prístrešok pred soc. zariadením, garáž prefa na p.č. 3570/15, pokladňa I na p.č. 3570/12, pokladňa II na p.č. 3570/11 bytové a nebytové budovy / haly /: tribúna na p.č. 3570/5, šatne a práčovňa na p.č. 3570/13, /14 sociálne zariadenie na p.č. 3570/10, garáže na p.č. 3570/16, prestrešenie tribúny na státie ploty: oplotenie areálu, oplotenie hracej plochy vonkajšie úpravy: stupňovité hľadisko na p.č. 3570/8, /9, tribúna na státie na p.č. 3570/6, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie 300, prípojka kanalizácie 150, kanalizačné šachty, prípojka plynu, prípojky elektro AY, prípojky elektro CY, spevnené plochy asfaltové, ihrisko pozemky: LV č. 3353 p.č. 3570/1 – ostatná plocha, vo výmere 14.051 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/7 – ostatná plocha vo výmere 14.157 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/17 – ostatná plocha vo výmere 1.322 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/19 – ostatná plocha vo výmere 7.720 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/5 – zastavaná plocha vo výmere 396 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/6 – zastavaná plocha vo výmere 927 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/8 – zastavaná plocha vo výmere 861 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/9 – zastavaná plocha vo výmere 779 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/10 – zastavaná plocha vo výmere 298 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/11 – zastavaná plocha vo výmere 14 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/12 – zastavaná plocha vo výmere 15 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/13 – zastavaná plocha vo výmere 208 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/14 – zastavaná plocha vo výmere 90 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/15 – zastavaná plocha vo výmere 19 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/16 – zastavaná plocha vo výmere 73 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/18 – zastavaná plocha vo výmere 6 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/21 – zastavaná plocha vo výmere 40 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/22 – zastavaná plocha vo výmere 40 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/23 – zastavaná plocha vo výmere 40 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/24 – zastavaná plocha vo výmere 40 m2 LV č. 3353 p.č. 3570/25 – zastavaná plocha vo výmere 17 m2 Spolu VŠH za všetky skupiny /pozemky a stavby/ 1.489.304,76 €.

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj administratívnej budovy súp. č. 17 postavenej na pozemku p.č. 698 a pozemkov „C“ reg. k.ú. Senica p.č. 697 vo výmere 190 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a p.č. 698 vo výmere 4522 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria žiadateľom: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, Senica, IČO: 31424287 za cenu: 1.161.800 €. 2. Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý schvália poslanci MsZ -6- trojpätinovou väčšinou hlasov, nakoľko žiadateľom je spoločnosť so 100% účasťou mesta Senica.

 s c h v a ľ u j e Odkúpenie pozemku p.č. 1413/2 záhrada, „E“ register k.ú. Kunov, o výmere 466 m2 od vlastníkov: 1/ Figura Stanislav, nar. 13.3.1951, Hollého 743/23, Senica v podiele1/4 2/ Zelenková Magdaléna, rod. Figurová, Partizánska 27, Myjava v podiele 1/8 3/ Figura František, nar. 18.9.1958, L. Novomeského 1215/74, Senica v podiele 1/8 4/ Bc. Zuščíková Mária, rod. Figurová, nar. 31.12.1956, Kunov 136 v podiele1/4 5/ Mgr. Záhumenská Marta, rod. Haslová, nar. 4.10.1950, L. Novomeského 1216/76, Senica v podiele 1/4 za cenu: 10 €/m2.

 s c h v a ľ u j e Zrušenie uznesenia č. 8/07/J, týkajúce sa odpredaja pozemku p. č. 3565/79 „C“ reg. k. ú. Senica o výmere 314m2 spoločnosti: Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Štefánikova 718, Senica, IČO: 00 223 093 za cenu: 1 000,- Sk/m2.

 s c h v a ľ u j e 1. Zámenu častí pozemku p.č. 200/1 „C“ reg. k.ú. Senica, druh pozemku orná pôda, v zmysle GP č. 36319830-165/10 sú to novovytvorené p. č. 200/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 339 m2 a p.č. 200/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, spolu o výmere 615 m2 vo vlastníctve Okresného stavebného bytového družstva Senica, Štefánikova 718, Senica, IČO 00223093 za pozemok p.č. 3565/79 „C“ reg. k.ú. Senica o výmere 314 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, časť pozemku p.č. 3565/2 „C“ reg. k.ú. Senica, druh pozemku ostatná plocha, v zmysle GP č. 36319830-166/10 je to novovytvorený pozemok p.č. 3565/440, druh pozemku ostatná plocha o výmere 130 m2 a časť pozemku p.č. 152/1 „C“ reg. k.ú. Senica, druh pozemku ostatná plocha, v zmysle GP č. 36319830-171/07 je to diel 2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, spolu vo výmere 464 m2 vo vlastníctve mesta Senica.

 s c h v a ľ u j e 1. Prenájom časti pozemku p.č. 1744 „E“ reg. k.ú. Senica vo výmere 6676 m2, druh pozemku ostatné plochy k.ú. Senica, ktorá je vyznačená na GP č. 110/2010 ako diel 4 vo výmere 588 m2, ktorý tvorí časť novovytvoreného pozemku p.č. 2769/4 vo výmere 1685 m2 spoločnosti: Reality Trade, s.r.o., Priemyselná 281/41, Senica, IČO 36355151 na dobu 10 rokov za účelom budovania okružnej križovatky na ceste II/500 za cenu: 0,50 €/m2/rok.

 

 

 

prijaté na 24. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 24. júna 2010.

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj častí pozemku p.č. 2005 „C“ reg. k.ú. Senica, v zmysle GP č. 84/09 sú to novovytvorené pozemky p.č. 2005/1, 2005/2, 2005/3, 2005/4 spolu vo výmere 1.386 m2 spoločnosti: Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Čáčov č. 651, Senica, IČO: 178322, registračné číslo 311 63 za cenu: 10 €/m2.

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj pozemku p.č. 669/60 vo výmere 223 m2 „C“ reg. k.ú. Senica spoločnosti: MG 88 HOLDING, spol. s r.o., Hviezdoslavova1562/61A, Senica, IČO: 44128801 za cenu: 70 €/m2. 2. Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno b, ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.

 s c h v a ľ u j e 1. Bezodplatný prevod pozemkov p.č. 14016/72 vo výmere 2.242 m2 a 14016/102 vo výmere 1.050 m2 „C“ register k.ú. Senica, druh pozemku orná pôda vo vlastníctve: JUDr. Pavel Šajánek, nar. 30.7.1954, Nám. oslobodenia 16/5, Senica do vlastníctva Mesta Senica. 2. Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu komunikácie, vrátane chodníkov a verejného osvetlenia na uvedených pozemkoch, na základe ktorej JUDr. Pavel Šajánek, nar. 30.7.1954, Nám. oslobodenia 16/5, Senica poskytne Mestu Senica finančné prostriedky na vyššie uvedený účel vo výške skutočných nákladov.

 

 

na 23. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 8. apríla 2010

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku p.č. 109 „C“ reg. k.ú. Senica o výmere 339 m2 vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 524 na Hurbanovej ulici za cenu 0,10 €/m2 2. Prevod podielu na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno a, ako prevod podielu nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy.

 s c h v a ľ u j e 1. Poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov na projekty „Kompostáreň bioodpadov Senica“ a „Ovzdušie bez prachu v meste Senica“. 2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú, ktorou bude nadobudnutý hnuteľný a nehnuteľný majetok prenechaný do nájmu spoločnosti Technické služby Senica a.s., Železničná 465, 905 01 Senica, IČO: 36228443. 3. Uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa § 9a ods. 9 písmeno c, zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení /prípad hodný osobitného zreteľa/.

 s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku p.č. 2269/2 „C“ register k.ú. Senica, orná pôda o výmere 207 m2 a spevnenej komunikácie o výmere 207 m2 od vlastníka: Miroslav Kollár, Priemyselná 261/1, Senica, za cenu: pozemok 10 €/m2 t.j.2.061,34 € spevnená komunikácia 4.057,32 €

 

 

 

 

 

na 22. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 11. februára 2010

s c h v a ľ u j e Odkúpenie budovy súp. č. 39, postavenej na pozemku p.č. 2201 a pozemku p.č. 2201, zastavané plochy a nádvoria „C“ reg. k.ú. Senica o výmere 594 m2 od vlastníka: Obvodný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava za cenu 8.132,51 €. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno-

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj budovy súp. č. 39, postavenej na pozemku p.č. 2201 a pozemku p.č. 2201, zastavané plochy a nádvoria, „C“ register k.ú. Senica o výmere 594 m2 žiadateľom: Miroslav Kadlečík, Čáčov 38, Senica, nar. 9.12.1972 a manželka Michaela rod. Jurigová, Čáčov 38, Senica, nar. 10.10.1979 za cenu 9.000 €. 2. prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ s použitím osobitného zreteľa z dôvodu susedného pozemku

 s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku p.č. 34210/6 o výmere 20.010 m2, druh pozemku lesný pozemok a pozemok p.č. 34210/5 o výmere 30.000 m2 druh pozemku lesný pozemok, vytvorených GP č. 610/09 odčlenením z pozemku p.č. 2147/2 „E“ register k.ú. Senica vrátane lesného porastu spoločnosti: FOMA, s.r.o., V. P. Tótha 30, Senica, IČO: 36845949 za cenu 332.006 €. Kupujúci ďalej uhradí náklady spojené s vypracovaním GP č. 610/09 vo výške 983,54 € a správny poplatok za návrh na vklad.

 s c h v a ľ u j e Zaradenie nehnuteľného majetku IBV JUH: verejné osvetlenie v hodnote 46.649,93 € a komunikácie a vpuste v hodnote 265.962,99 € do majetku mesta Senica. Odovzdávajúci protokol podpísať s podmienkou odstránenia závad v záručnej dobe.

 s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemkov p.č. 24289/188 o výmere 635 m2, zastavané plochy a nádvoria, p.č. 24289/244 o výmere 458 m2, ostatné plochy a p.č. 24289/245 o výmere 1468 m2, ostatné plochy „C“ reg. k.ú. Senica, spolu o výmere 2561 m2 od spoločnosti: GLOBALcom s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 942 096 za cenu10 €/m2. Zároveň poveruje primátora k podpísaniu kúpno – predajnej zmluvy len s podmienkou realizácie odkúpenia bytového domu mestom Senica od spoločnosti GLOBALcom s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 942 096.

 

 

 


22. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 11. februára 2010.

 
s c h v a ľ u j e Odkúpenie budovy súp. č. 39, postavenej na pozemku p.č. 2201 a pozemku p.č. 2201, zastavané plochy a nádvoria „C“ reg. k.ú. Senica o výmere 594 m2 od vlastníka: Obvodný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava za cenu 8.132,51 €.

 Odpredaj budovy súp. č. 39, postavenej na pozemku p.č. 2201 a pozemku p.č. 2201, zastavané plochy a nádvoria, „C“ register k.ú. Senica o výmere 594 m2 žiadateľom: Miroslav Kadlečík, Čáčov 38, Senica, nar. 9.12.1972 a manželka Michaela rod. Jurigová, Čáčov 38, Senica, nar. 10.10.1979 za cenu 9.000 €. 2. prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno e/ s použitím osobitného zreteľa z dôvodu susedného pozemku.

 

s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj novovytvoreného pozemku p.č. 26/14 „C“ register k.ú. Senica, zastaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku p.č. 26/1 na základe GP č. 1/10 spoločnosti: AUTO GAMES Slovakia s.r.o., SNP 763, Senica, IČO: 36726435 za cenu: 57 €/m2. 2. Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno b/ ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.

 

 v nadväznosti na uznesenie MsZ č. 21/09/L zo dňa 17.12.2009 1. b e r i e n a v e d o m i e odporúčanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení protokolu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže. 2. k o n š t a t u j e ako záverečné vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany vyhlasovateľa v zmysle ust. § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka, že hodnotí ako najvýhodnejší z predložených návrhov návrh navrhovateľa: FOMA s.r.o., V. P. Tótha 30, Senica, IČO : 36845949, ktorého kópia sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto zasadnutia a na tomto základe

 

!!! s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku p.č. 34210/6 o výmere 20.010 m2, druh pozemku lesný pozemok a pozemok p.č. 34210/5 o výmere 30.000 m2 druh pozemku lesný pozemok, vytvorených GP č. 610/09 odčlenením z pozemku p.č. 2147/2 „E“ register k.ú. Senica vrátane lesného porastu spoločnosti: FOMA, s.r.o., V. P. Tótha 30, Senica, IČO: 36845949 za cenu 332.006 €. Kupujúci ďalej uhradí náklady spojené s vypracovaním GP č. 610/09 vo výške 983,54 € a správny poplatok za návrh na vklad. (poz. cca 200,_Sk/m2) prednostné právo odkúpenia v prípade predaja , nerealiz.projektu (Ebvis venture capital)

 

Odpredaj bytu v bytovom dome súp. č. 1361 na ul. Gen. L. Svobodu a príslušných podielov na pozemku p.č. 3565/138 pod bytovým domom súp. č. 1361 v k.ú. Senica žiadateľom: Vozár Ľubomír a manž. Klára, rod. Baffiová za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku 46.796,34€.

 

s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemkov p.č. 24289/188 o výmere 635 m2, zastavané plochy a nádvoria, p.č. 24289/244 o výmere 458 m2, ostatné plochy a p.č. 24289/245 o výmere 1468 m2, ostatné plochy „C“ reg. k.ú. Senica, spolu o výmere 2561 m2 od spoločnosti: GLOBALcom s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 942 096 za cenu10 €/m2.

 

s c h v a ľ u j e Zaradenie nehnuteľného majetku IBV JUH: verejné osvetlenie v hodnote 46.649,93 € a komunikácie a vpuste v hodnote 265.962,99 € do majetku mesta Senica. Odovzdávajúci protokol podpísať s podmienkou odstránenia závad v záručnej dobe.

 ?? Italgroup??

 

 

 

na 21. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom 17. decembra 2009

 s c h v a ľ u j e odpredaj budovy súp. č. 1514 postavenej na pozemku p.č. 1661/76 a pozemkov p.č. 1661/76 o výmere 1.036 m2 zastavané plochy a nádvoria, p.č. 1661/65 o výmere 2.277 m2 zastavaná plocha „C“ register k.ú. Senica spolu o výmere 3.313 m2 žiadateľovi: Štefan Rehuš, Železničná 1524, Senica, IČO: 14091968 za cenu: 266.178,76 € (8.018.901,32 Sk).

Poz.:(REHUŠ s.r.o. (od: 20.10.2009) Sídlo: Železničná 1524 Senica 905 01 IČO: 45 249 113  Deň zápisuObch.reg.: 20.10.2009)

 

 s c h v a ľ u j e 1. Spôsob odpredaja pozemkov p.č. 34210/6 vo výmere 20 010 m2, druh pozemku lesný pozemok a p.č. 34210/5 vo výmere 30 000 m2, druh pozemku lesný pozemok, vytvorených GP č. 610/09 odčlenením z pozemku p.č. 2147/2 „E“ reg. k.ú. Senica vrátane lesného porastu formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a / zákona č. 138/91 Zb. v platnom znení s týmito podmienkami:

1/ súťažiaci ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu, ktorá musí byť najmenej vo výške 332 006 € (10 002 012,76 Sk) 2/ účel využitia pozemkov musí byť v súlade s územným plánom mesta 3/ súťažiaci zaplatí kúpnu cenu najneskôr do jedného mesiaca od podpisu kúpno-predajnej zmluvy, inak má vyhlasovateľ súťaže právo odstúpiť od zmluvy

 

 s c h v a ľ u j e 1. Odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 1361 na ul. Gen. L. Svobodu a príslušných podielov na pozemku p.č. 3565/138 pod bytovým domom súp. č. 1361 v k.ú. Senica žiadateľom uvedených v prílohe č. 1 za kúpnu cenu uvedenú v tejto prílohe. 2. Prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písmeno a.

 

 s c h v a ľ u j e - kúpu stavby v Senici „Bytový dom B“ Nová Sotina - 45 b.j.“ za predpokladu, že mesto na úhradu kúpnej ceny získa prostriedky z dotácie MVaRR SR vo výške 30 % kúpnej ceny a z úveru zo ŠFRB vo výške 70 % kúpnej ceny za bytový dom. Kúpna cena bude určená Výnosom MVaRR SR č.V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v spojení s Výnosom MVaRR SR č.V-2/2008, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos č. V-1/2006, pričom podkladom pre stanovenie jednotkovej kúpnej ceny za 1 m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome je priemerný oprávnený náklad stavby na 1m2 podlahovej plochy bytu uvedený v §4 ods.1 písm. a) Výnosu...

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.