Choď na obsah Choď na menu
 


EU / Biblické proroctvo

 

 

Budúcnosť Európy

Obyvatelia našej vlasti s nádejou očakávali, že vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa nám otvoria dvere krajšej budúcnosti. Politici, ale aj iní odborníci nás ubezpečovali, že tento krok je nevyhnutný a každému z nás niečo dobré prinesie. Robiť nejaké hodnotenie našich popredných politikov mi neprináleží. Či konali správne, alebo nesprávne nechám na hodnotenie občanov našej vlasti. To, čo chcem urobiť, je poukázať na budúcnosť Európskej únie na základe Božieho slova.

Biblia je spoľahlivý zdroj informácii o budúcnosti. Obsahuje päťsto prorockých výrokov, ktoré sa už naplnili. Ďalších sto výrokov Písma očakáva na naplnenie. Predpovede Starého zákona sa naplnili už za života učeníkov Ježiša Krista. Apoštol Peter s istotou prehlásil:

„A tak sme boli svedkami toho, ako sa do dôsledku splnili proroctvá. Preto im venujte tú najväčšiu pozornosť, veď svietia ako svetlo uprostred tmy...“ 2 Pet 1,19

Konkrétne na aké predpovedané udalosti myslel Peter vieme posúdiť na základe toho, čo sa odohralo v jeho dobe. On myslel na predpovede o prvom príchode Ježiša Krista na svet. V Starom zákone sa nachádza veľké množstvo predpovedaných udalostí, ktoré sa vzťahujú na prvý príchod Ježiša. Veriaci dopredu vedeli, ako sa narodí Kristus. Vedeli aj to, v ktorom meste. Vedeli dopredu, čo bude robiť, ako bude trpieť, kde bude popravený, kto ho udá, kde bude pochovaný, aká bude cena zrady, čo urobia s jeho rúchom, atď. To sa všetko naplnilo. Peter preto povedal: „ venujte tú najväčšiu pozornosť predpovediam Písma!“

Boh nič nerobí bez toho, že by to dopredu neoznámil. Keď mala prísť potopa, poslal Noacha, aby zvestoval blížiaci sa koniec. 1. Mojžišova 6, 7-8.

Keď sa rozhodol o ukončení života obyvateľov Ninive, poslal Jonáša do mesta, aby ľudia vedeli o udalosti, ktorá sa blíži. Jonáš 1, 2-3

Keď sa mal Ježiš narodiť, Boh poslal anjela, aby to dopredu zvestoval. Keď mal verejne vystúpiť, poslal Jána Krstiteľa, aby ľudia vedeli o tej udalosti, ktorá sa blíži. Matúš 1, 21, Matúš 3, 1-5,

Boh nič nerobí bez toho, že by to neoznámil dopredu. Niektoré príbehy dokonca hovoria o tom, že Boh ľuďom oznámil ich osud. Kráľ Belsazár videl ruku, ktorá napísala osudné slová o konci jeho ríše. Daniel 5,5. Ezechiáša navštívil prorok a oznámil mu, že zomrie, atď. Boh vždy oznamuje veci dopredu. O tejto pravde hovoril aj prorok Izaiáš: „Hľa predpovedané veci prišli a nové ja oznámim. Dám, aby ste počuli o nich, skôr než by sa stali“ Iz. 42, 9

Otázka, ktorá ma trápi znie: môžeme vedieť aj my, čo prinesie budúcnosť? Ľudia v každej dobe sa zaujímali o budúcnosť. V ich srdci žila obrovská túžba poznať, čo prinesie zajtrajší deň. Na koho sa obrátiť? Kto nám povie, čo bude zajtra? Politici sa často obracajú na veštcov, vizionárov, astrológov, vykladačov kariet, aby poznali budúcnosť. Málokto vie, že oni nevedia povedať pravdu o budúcnosti. Jasné svedectvo o budúcnosti prináša jedine Božie Slovo. Peter nie nadarmo nás prosí: venujte mu viac pozornosti! Božie slovo svieti, ako svetlo v tme.

To, čo sa v Božom slove dočítame o budúcnosti ľudstva, sa dá zhrnúť do pár viet. Starému svetovému poriadku sa blíži definitívny koniec. Vojny, prírodné katastrofy, morálna skazenosť, ekologické katastrofy a narastajúce ekonomické problémy nás upozorňujú, že riešenie tejto situácie je nad naše možnosti. To, čo sa deje vo svete, sa už nedá zvládnuť ľudskými silami? Existuje mnoho predpovedí o tom, čo bude zajtra, ale len málo je takých spoľahlivých, ako sú proroctvá, ktoré nachádzame v Písme svätom. V Biblii je napísané, čo prinesie budúcnosť. Celé dejiny boli napísané dopredu. Pred 2500 rokmi žil prorok Daniel, ktorému Boh zjavil osud sveta. Jeho kniha je pozoruhodná.

Príbeh knihy sa odohráva v Babylonskej ríši. Staroveký babylonský panovník Nebúkadnesar, ktorý vládol pred 2500 rokmi /605-562 pr.Kr./, si myslel, že jeho ríša bude trvať večne. Ale mýlil sa. Boh mu ukázal vo sne budúcnosť sveta. Daniel 2, 1-45

Kráľ videl sochu, ktorá mala zlatú hlavu, strieborné prsia, medené brucho a železné nohy. Chodidlá boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Boh mu oznámil zaujímavé veci.

  1. farebné kovy sú stále menej cenné. Od zlata ideme cez striebro, meď, železo až ku hline. To znamená, že tu nebude evolúcia, vývoj ale morálny pokles. Stále klesáme.
  2. Socha na povrchu bola lesklá. To znamená, že dejiny sú také slávne, vyleštené, ale na pohľad bola strašná. To znamená, že život ľudí v tých ríšach bude hrôzostrašný. Utrpenie, problémy a bolesti neprestanú.
  3. Nakoniec socha bola rozbitá, bez zásahu ľudskej ruky. Daniel 2, 45. To znamená, že dejiny budú ukončené bez ľudskej ruky. Boh chystá koniec sveta.

Samotné videnie obsahuje veľa zaujímavých predpovedí, ktoré sa splnili v dejinách. Na vrchole slávy Babylonskej ríše Boh predpovedal, že Babylon zanikne. „Po tebe povstane iné kráľovstvo, nižšie ako je tvoje, a zase iné, tretie kráľovstvo, ako medené, ktoré bude panovať na celej zemi. Štvrté kráľovstvo bude tvrdé ako železo...“ Dan.2,39-40. Boli to predpovede o ríšach: medo-perskej, gréckej a rímskej.

Po páde Medo- Perzie v roku 331 pred Kristom sa na scéne svetových dejín objavil Alexander Veľký, ktorý založil Grécku ríšu. Potom v polovici 2. str. pred Kr. svet ovládli Rimania. Do dejín sa zapísali svojou krutosťou. Dodnes na túto ríšu spomíname ako na železný Rím. Po jej páde sa Európa rozdelila na silnejšie a slabšie štáty. Niektorí panovníci, ako napríklad Ludvík XIV., alebo Napoleon Bonaparte, sa pokúsili o zjednotenie Európy, ale zbytočne. Je známe, že keď Napoleon prehral bitku pri Waterloo, padol na svoje kolená a v zúfalstve zvolal: „Sám Všemohúci je proti mne!“

Mal pravdu, veď existuje Božie proroctvo, ktoré hovorí, že svet a ani Európa už trvalú jednotu nedosiahnú. „ A keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou....“ Daniel 2,43

Európa sa počas celých dejín nespojila do jednej ríše, presne podľa slov tohto proroctva. Nepodarilo sa to uskutočniť kráľom, cisárom, ba ani Adolfovi Hitlerovi, ktorý chcel založiť veľkú európsku ríšu. A my dnes očakávame, či sa to podarí uskutočniť európskemu parlamentu. To, čo sa deje dnes vo svete, je pozoruhodné. Európske štáty sa usilujú o jednotu. Spoločnými silami chceme vybudovať „raj na zemi“. Politikom patrí uznanie za ich úsilie. Boží prorok nám však pripomína: “Za dní tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až naveky. ...Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec....“ Dan 2,44

Koniec snívaniu

 

Európske národy zobuďte sa! Volá Boží prorok do sveta: „... poznajte čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz je nám spasenie bližšie, než bolo vtedy, keď sme uverili.... Noc pokročila, deň sa priblížil. Zložme skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla.... a o telo sa nestarajte tak, aby sa v ňom prebudili zlé žiadosti!“ Rim. 13, 11-14

Naplnené proroctvá nám pripomínajú, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti na zem, príde ako Kráľ a Boh. Jeho príchod prorok opisuje takto:“ Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozbil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať.“ Dan.2,45.

Je to obrazný popis toho, čo sa má stať v blízkej budúcnosti. Kameň symbolizuje Kristov 2. príchod na zem. Podľa tohto proroctva Ježiš sa má vrátiť vtedy, keď Európa bude spojená. On založí nové kráľovstvo. Nebude sa volať EU, ale „Božie kráľovstvo.“ Život v tomto „štáte“ bude oveľa krajší než v EU, alebo kdekoľvek inde na zemi. To bude skutočná „Zasľúbená krajina!“

Stojíme na hranici zasľúbenej krajiny. Každý sníva o krajšej budúcnosti, ale kto splní naše očakávania? Nikto, okrem Boha! On nás pozýva do zasľúbenej krajiny: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie!“ Mat. 11,28

Život v tej zasľúbenej krajine bude nepredstaviteľne krajší než tu na zemi:

„ A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viac nebude ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé veci pominuli.“ Zj 21,4. Cintoríny, nemocnice, väznice, detské domovy, domovy dôchodcov, ústavy pre postihnutých, polícia, armáda, kostoly, kňazi, súdy, sudcovia a vyšetrovatelia tam už nebudú.

„Nebudú stavať, aby tam býval iný, nebudú sadiť, aby jedol iný. ..nebudú pracovať nadarmo... ani nebudú rodiť na strach...“ Iz 65,21-23

Takéto zasľúbenia nedáva žiadna vláda, len Kráľ a Pán nebeského kráľovstva. Aby sme mohli vlastniť občianstvo tohto „štátu“ potrebujeme splniť podmienku: „A to je večný život, aby poznali Teba, toho jediného, pravého Boha a toho, ktorého On poslal, Ježiša Krista.“ Ján 17,3

Čo prinesie budúcnosť? Aká bude budúcnosť EU? Biblia jasne predpovedala, že zanikne. Bude mať smutný koniec. Najprv nebude pevne držať pohromade. To sa už naplnilo. Nakoniec úniu rozbije Kristus, svojím druhým príchodom. Tie slávne udalosti sú pred nami. Na každej strane sa dejú veci, ktoré zvestujú: Kristus čoskoro príde. Urobme všetko preto, aby nás našiel pripravených a mohol preniesť do nového sveta.

 

 

 

Dejiny napisane dopredu

 .pdf

 

 

Ďalšia ríša

 

 

 

 

Prednáška - Dejiny ludstva napisane dopredu. Biblicke proroctvo z knihy "Daniel", ktore predpovedalo chod svetovych supervelmoci od Babylona, cez Perziu, Grecko, Rim az po rozdrobene staty rozpadnutej Rimskej rise, po neuspesne snahy o znovu-integraciu europskych narodov.

Daniel 2 kapitola - Sen Krala Nebukadneczara from Peter Hric on Vimeo.